*Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare – indicativ MP011


Zaha Hadid - Nordpark Railway Stations, Innsbruck, Austria

Zaha Hadid - Nordpark Railway Stations, Innsbruck, Austria

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→* Table of Content all Sites:

►→ conţinut document: ►→Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice si fizice pentru proiectare – Indicativ MP011

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE. TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI
NORME METODOLOGICE DE AGREERE A PERSOANELOR JURIDICE
ŞI FIZICE PENTRU PROIECTARE, CONSULTANŢĂ, EVALUARE ŞI
INSTRUIRE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
INDICATIV MP011

Elaborate de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN
CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC
Laborator BAP
Director general: dr. ing. Radu Pascu
Director Departament: prof. dr. ing. Augustin Popăescu
Şef laborator: ing. Violeta Alboi
Responsabil de lucrare: ing. Mihail Pachiţac
Cu colaborarea: VERIROM CONSULT srl
Director: ing. Octavian Rusu
Responsabil de lucrare: ing. Mircea Lupan
Avizate de: DIRECŢIA AGREMENTE, ATESTĂRI TEHNICE Şl GESTIUNEA
CALITĂŢII
Director: ing. Constantin Alexandru
Responsabil de lucrare: ing. Olguţa Guran
NORME METODOLOGICE DE AGREERE A PERSOANELOR
JURIDICE Şl FIZICE PENTRU PROIECTARE. CONSULTANŢĂ.
EVALUARE Şl INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SISTEMULUI
CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
Indicativ
MP011
CAP.l PREREVEDERI GENERALE
1.1 SCOP
1.1.1 Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condiţiilor şi criteriilor de agreere, precum şi elementelor şi fazelor procesului de agreere, pentru persoanele juridice şi fizice care prestează servicii privind activităţi de proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire, în domeniul sistemului calităţii în construcţii.
1.1.2 Agreerea persoanelor juridice şi fizice, pe baza prevederilor prezentelor norme metodologice, recunoaşte competenţa şi probitatea profesională a persoanelor respective, conferinduse acestora abilitatea de a presta servicii de calitate in domeniul de activitate specificate la pct.1.2.1.2 din normele metodologice, .în conformitate cu art.26 b) din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin H.G. nr.766/1997.
1.2. DOMENIU
1.2.1 Activităţile care fac obiectul prezentelor norme metodologice, şi care se încadrează în grupa de servicii codificate 7414 din “Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor” aprobată prin H.G. nr.53/1999, publicată în M.O. nr.78 bis/1999 sunt:
a) elaborarea documentelor SAC
b) consultanţă în managementul calităţii, constând în:
verificarea, analizarea şi îmbunătăţirea documentelor SAC, elaborate de agenţii economici, in vederea pregătirii pentru certificarea sistemului;
Elaborate de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZOLTARE
ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA
Aprobate de: MINISTRUL
LUCRARILOR PUBLICE Şl
AMENAJĂRII TERITORIULUI
cu ordinul nr. 204 din 22.09 2000
avizarea documentelor SAC ale agenţilor economici. în vederea participării la licitaţii pentru achiziţii şi contractare de lucrări de construcţii aferente investiţiilor; asistenţa tehnică pentru implementarea SAC
c) evaluare a SAC prin audituri externe de secundă parte
d) instruire şi învăţământ în domeniul calităţii prin organizarea de cursuri şi seminarii, pe baza prevederilor legii nr. 10/1995, a regulamentelor aferente şi a standardelor SR EN ISO familia 9000 şiSR EN familia 45000.
1.2.2 Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică de către:
a) Organele MLPTL ca autoritate care acordă agreerea persoanelor juridice şi fizice pentru prestarea de servicii în domeniul sistemului calităţii în construcţii.
b) Persoanele juridice (organizaţii) care solicită acordarea sau menţinerea (reînnoirea) agreerii, în vederea prestării de servicii în domeniul calităţii în construcţii, pentru activităţi care constituie domenii de competenţă ale agreerii conform pct. 1.2.1.
c) Persoanele fizice, care solicită acordarea sau menţinerea (reînnoirea) agreerii în vederea prestării de servicii în domeniul calităţii în construcţii, pentru activităţile de elaborare documente şi de consultanţă specificate la pct. 1.2.1 a şi b. Aceste persoane pot presta servicii şi cu privire la activităţi de evaluare şi instruire, specificate la pct. 1.2.1 c şi d, dar numai ca angajate ale persoanelor juridice agreate.
1.2.3 Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică şi persoanelor juridice şi fizice care au obţinut agreerea pe baza “Procedurii privind agreerea persoanelor juridice şi fizice, care elaborează documente tehnice aferente sistemului de conducere şi asigurare a calităţii în construcţii”, aprobată prin ordinul MLPAT nr.l0/N din 8.02.1996, publicată în Buletinul Construcţiilor nr.7/1996, care la expirarea perioadei de valabilitate a agreerii, îşi pot reînnoi agreerea, numai pe baza prezentelor norme metodologice.
1.2.4 Prezentele norme metodologice se aplică împreună cu procedura privind conţinutul şi forma de aplicare a prevederilor normelor metodologice, ambele documente fiind destinate să înlocuiască documentul anterior, menţionat la pct. 1.2.3,
a cărui valabilitate încetează odată cu intrarea în vigoare a acestor documente.
1.3. TERMINOLOGIE
1.3.1 Definiţii
1.3.1.1 AGREERE: apreciere favorabilă, acordată de către o autoritate publică sau un organism acreditat, prin care se recunoaşte ca o persoană juridică sau fizică are competenţa necesară de a efectua anumite activităţi şi presta anumite servicii întrun domeniu de specialitate definit.
1.3.1.2 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DOMENIUL………… ): lucrările precizate prin HG nr.964/98.
1.3.1.3Restul definiţiilor, conform Glosar de termeni privind sistemul calităţii în construcţii, INCERC, 1998.
1.3.2 Prescurtări
AQ = Asigurarea calităţii
DGTC = Direcţia Generală Tehnică în Construcţii, din MLPTL
MAC = Manual de Asigurare a Calităţii
MLPTL = Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
PAD = Procedura Administrtivă.
PFS = Procedura a funcţiei de sistem
PTS = Procedura tehnică specifică
SAC = Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii, aplicat.
1.4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
1.4.1 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
1.4.2 Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin H.G. nr.766/1997.
1.4.3 Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii
1.4.4 SREN ISO familia 9000
1.4.5 SREN ISO 10011
1.4.6 SREN 45013
CAP.2 ELEMENTE ALE NORMEI METODOLOGICE DE
AGREERE
2. CONDIŢII Şl REGULI GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA DE
AGREERE
2.1.1 In baza definiţiei de la pct. 1.3.1.1, esenţa acţiunii de agreere constă în demersul necesar pentru atestarea de către o autoritate publică sau un organism acreditat, că anumite persoane juridice şi fizice posedă competenţa şi probitatea profesională, de a presta servicii în domenii de activitate specificate, privind sistemul calităţii în construcţii.
2.1.2 Obiectul agreerii îl constituie activităţile de proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire, în domeniul calităţii în construcţii, conform precizărilor de la pct. 1.2.1.
2.1.3 Sub aspectul conţinutului, activitatea de agreere reglementată prin prezentele norme metodologice cuprinde următoarele elemente principale:
Precizarea condiţiilor şi regulilor generale
Stabilirea criteriilor de agreere
Modul de atribuire a agreerii
Organizarea procesului de agreere
Atribuţiile organelor de agreere
Fazele procesului de agreere.
2.1.4 Persoanele fizice şi angajaţii de specialitate ai persoanelor juridice care solicită agreerea pentru prestări de servicii în domeniul activităţilor specificate, trebuie să îndeplinească anumite condiţii referitoare la pregătirea profesională (studii), instruirea de specialitate, experienţa, competenţa tehnică şi însuşirile personale, care trebuie dovedite prin îndeplinirea criteriilor de agreere, stabilite prin prezentele norme metodologice.
2.1.5 Autoritatea publică care conferă persoanelor juridice şi fizice abilitatea de a presta servicii tehnice în domeniul activităţilor specificate, privind calitatea în construcţii, este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în conformitate cu atribuţiile stabilite prin prevederile art.26 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr.766/1997.
2.1.6 Recurgerea, de către agenţii economici din construcţii la serviciile specificate, prestate de persoanele juridice şi fizice agreate asigură. În principal, proiectarea şi implementarea unui sistem adecvat de conducere şi asigurare a calităţii, în vederea unei certificări ulterioare a acestuia. Într-un interval de timp raţional şi cu evitarea unor cheltuieli suplimentare.
2.2. CRITERII PENTRU OBŢINEREA AGREERII
2.2.1 Clasificarea criteriilor
2.2.1.1 Criteriile aplicate persoanelor juridice şi fizice, în vederea agreerii lor pentru prestarea de servicii in domeniul calităţii in construcţii se clasifică astfel:
a) după tipul persoanelor solicitante:
criterii pentru persoane juridice
criterii pentru persoane fizice
b) după natura criteriilor:
criterii eliminatorii
criterii de evaluare
2.2.1.2Criteriile eliminatorii sunt acele criterii, a căror îndeplinire, de către persoanele solicitante, constituie o condiţie obligatorie sine qua non pentru a fi admise, în continuare, in acţiunea de evaluare pentru agreere.
2.2.1.3Criteriile de evalu are propriuzise.
sunt acele criterii care se iau în considerare, prin punctare (notare), la calcul punctajului de evaluare, în vederea acordării agreerii.
2.2.2 Criterii de agreere pentru persoanele juridice
2.2.2.1 Criteriile eliminatorii, care constituie condiţii obligatorii pentru
acordarea agreerii. se referă la următoarele elemente:
statutul juridic
obiectul de activitate
organizarea şi funcţionarea
sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii
personalul de specialitate
activităţile prestate de servicii în domeniul calităţii
a) Statutul juridic. Organizaţiile care solicită agreerea in baza prezentelor norme metodologice, trebuie să fie persoane juridice române, de drept privat, constituite ca asociaţii profesionale independente, nonguvemamenlale. sau societăţi comerciale, conform statutului şi actului de constituire, înregistrate la autorităţile compentente.
b) Obiectul de activitate al persoanelor juridice trebuie să cuprindă domeniile de activităţi, pentru care se solicită agreerea, din cele specificate la pct.l.2.1. Specificarea obiectului de activitate trebuie să fie inclusă în textul documentelor constitutive ale persoanelor juridice solicitante.
c) Organizarea şi funcţionarea. Persoanele juridice solicitante trebuie să dispună de o conducere şi o structură administrativă şi organizatorică, concretizată în documentele constitutive, care să le confere independenţa de decizie în afara oricăror interese şi imparţialitate în exercitarea atribuţiilor legate de obiectul de activitate pentru care au cerut agreerea.
d) Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii (SAC) Persoanele juridice solicitante trebuie să dispună de un sistem propriu de conducere şi asigurare a calităţii, a cărui existenţă se probează prin Manualul calităţii şi lista procedurilor (PFS, PAD, PT S după caz)
e) Personalul de specialitate. În vederea efectuării activităţilor care fac obiectul agreerii solicitate, persoanele juridice trebuie să dispună de personal de specialitate cu studii superioare (permanent sau colaboratori externi, angajaţi prin convenţii civile), competent, instruit şi cu experienţă în domeniile de specialitate respective şi fară antecedente penale.
Din personalul de specialitate trebuie să facă parte cel puţin un specialist agreat de MLPTL pentru prestări de servicii în domeniul calităţii în construcţii, conform prezentelor norme metodologice.
f) Activităţile prestate de servicii în domeniul calităţii. Persoanele juridice solicitante trebuie să probeze, eu documente, că au prestat în ultimii doi ani, pentru cel puţin un agent economic, servicii în domeniul calităţii, prin desfăşurarea activităţilor aferente domeniilor de activitate specificate la pct. 1.2.1 pentru care solicită agreerea.
2.2.2.2 Criteriile de evaluare pentru agreere care sunt luate în considerare la stabilirea punctajului, pe baza căruia se evaluează în vederea agreerii persoanele juridice solicitante, se referă la următoarele elemente:
stadiul implementării SAC propriu activităţile în domeniul calităţii desfăşurate în ultimii 2 ani
nivelul de pregătire, de experienţă profesională şi deontologic, al personalului implicat în activităţile de prestări de servicii în domeniul calităţii.
a) Stadiul implementării SAC propriu, în cadrul persoanelor juridice
solicitante, se evaluează pe baza următoarelor date:
Standardul de referinţă adoptat pentru SAC: SREN ISO 9001 sau 9002;
Documentele SAC elaborate (prin forte proprii sau prin personae agreeate):
* PFS: ………………….
* PAD:…………………
* PTS:………………….
(se trec: numărul, titlurile procedurilor şi modul de elaborare prin forte proprii sau prin persoane agreate)
Nivelul de documentare/implementare al SAC:
(i) Sistem complet documentat, implementat şi evaluat prin audit intern sau audit extern de secundă pane (se va indica dala implementării, a evaluării şi denumirea organismului de evaluare)
(ii) Sistem documentat, implementat, în curs de evaluare (se vor indica aceleaşi date)
(iii) Sistem documentat şi implementat (se vor indica data implementării
şi numărul de actualizări efectuate)
(iv) Sistem documentat, în curs de implementare
b) Activităţile de servicii în domeniul calităţii prestate de către persoana juridică solicitantă. în ultimii 2 ani. se evaluează pe baza următorilor indicatori:
Domenii corespunzătoare sistemului calităţii în construcţii (conform
legii nr. 10/1995), în care organizaţia solicitantă a desfăşurat activităţi de
prestări de servicii pentru agenţi economici;
Lucrări efectuate (documente elaborate) sau alte servicii prestate în domeniile de activitate specificate la pct. 1.2.1 pentru care se cere agreerea (cu specificarea denumirii lucrărilor, a agenţilor economici respectivi şi a anului).
c) Nivelul de pregătire, de experienţă profesională şi deontologic, ale personalului de specialitate implicat în activităţi de prestări de servicii
în domeniul calităţii, se evaluează pe baza următorilor indicatori:
numărul total de personal cu studii superioare din care:
• personal cu studii în facultăţi tehnice cu specific de construcţii
• personal cu studii tehnice superioare cu alt specific
Număr de personal cu studii superioare, instruite prin cursuri de specialitate în domeniul calităţii organizate de organisme abilitate
număr de personal cu studii superioare, agreat de MLP’I’L, pentru prestări de servicii în domeniul calităţii în construcţii existenţa unui cod deontologic.
2.2.3 Criterii de agreere pentru persoane fizice
2.2.3.1 Criteriile eliminatorii, care constituie condiţii obligatorii pentru acordarea agreerii se referă la următoarele clemente:
pregătirea generală şi instruirea de specialitate
experienţa profesională (vechime) în domeniul lucrărilor de construcţii
experienţa în domeniul calităţii activităţi
(lucrări) efectuate în domeniul calităfii
Nivel de competenţă şi reputaţie profesională
a) Pregătirea generală şi instruirea de specialitate se evaluează prin:
studii tehnice supei ioare absolvite
absolvirea de cursuri de specialitate în domeniul calităţii, organizate de organisme abilitate
b) Experienţa profesionala în domenii tehnice:
personal cu studii in facultăţi tehnice cu specific de construcţii: vechime de minimum 5 ani în activităţi tehnice (cercetare, proiectare, producţie)
personal cu studii tehnice superioare cu alt specific: minim 10 ani de activitate în lucrări în domeniul construcţii prevăzute în HG nr. 964/98.
c) Experienţa în domeniul calităţii:
vechime de minimum 2 ani, în activităţi specifice inclusiv CTC
d) Activităţi (lucrări) efectuate în domeniul calităţii pentru agenţi economici (direct sau în cadrul unei organizaţii persoană juridică de profil):
elaborarea de documente SAC, pentru cel puţin un agent economic
e) Nivel de competenţă şi reputaţie profesională
Recomandări (referinţe) din partea a cel puţin 2 organizaţii sau personalităţi recunoscute
Rezultatul audierii solicitantului, în cadrul unui interviu
Declaraţie că nu are antecedente penale.
2.2.3.2 Criteriile de evaluare pentru agreere care sunt luate în considerare la stabilirea punctajului, pe baza căru ia se evaluează. în vederea agrecrii. persoanele fizice solicitante, se referă la următoarele elemente:
Experienţa profesională în domeniul lucrărilor de construcţii
Experienţa în domeniul calităţii
Activităţile (lucrările) efectuate in domeniul calităţii
Activităţile tehnicoştiinţifică
Condiţiile deontologice
a) Experienţa profesională în domeniul lucrărilor de construcţii
Numărul suplimentar de ani vechime în activităţi din domeniul lucrărilor de construcţii (cercetare, proiectare, producţie) peste vechimea minimă obligatorie conform pct.2.2.3.l.b
b) Experienţa în domeniul calităţii
Cunoaşterea standardelor SR ISO EN familia 9000 (dovedită în cadrul
unui interviu)
Numărul suplimentar de ani vechime în activităţi specifice (inclusiv
CTC). peste vechimea minimă obligatorie de 2 ani.
c) Activităţile (lucrările) efectuate în domeniul calităţii pentru agenţi economici:
Numărul suplimentar de agenţi economici pentru care sau elaborat
documente SAC, peste minimul obligatoriu de un agent economic, precum şi modul cum sau valorificat la implementarea/certificarea SAC” la acei agenţi economici.
d) Activitatea tehnicoştiinţifică de profil
apartenenţa la asociaţii profesionale în domeniul calităţii
participări la reuniuni tehnicoştiinţifice
de profil (simpozioane, conferinţe etc)
publicaţii de profil
e) Condiţii deontologice
Luarea la cunoştinţă şi semnarea codului deontologic (anexa 4)
2.3. CRITERII PENTRU MENŢINEREA (REÎNNOIREA) AGREERII
2.3.1 Criterii pentru menţinerea agrecrii persoanelor juridice
2.3.1.1 Pentru menţinerea agrecrii. la expirarea acesteia, persoanele juridice agreate, trebuie să probeze că. în decursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreere obţinut, pe lângă respectarea condiţiilor şi criteriilor iniţiale, avute în vedere la acordarea agreerii, au îndeplinit şi o serie de criterii suplimentare care se referă la următoarele elemente.
Desfăşurarea unei activităţi minime de prestări de servicii în domeniile
de competenţă pentru care a obţinut agreerea
aplicarea şi actualizarea documentelor SAC propriu
actualizarea cunoştinţelor în domeniul calităţii pentru personalul de specialitate
respectarea prevederilor codului deontologic pentru personalul implicat
2.3.1.2 Activitatea de prestări de servicii în domeniul c alităţ ii, desfăşurată în decursul celor trei ani de valabilitate a agreerii anterioare, trebuie să cuprindă, pentru fiecare domeniu de competenţă şi pentru fiecare an, lucrări efectuate pentru cel puţin doi agenţi economici, prezentănduse documente probatorii, în acest sens.
2.3.1.3 Aplicarea şi actualizarea documentelor SAC propriu se evaluează pe bază de documente corespunzătoare, care probează efectuarea de audituri şi analize ale conducerii persoanei juridice, privind documentele SAC, în perioada de valabilitate a agreerii anterioare.
2.3.1.4 Actualizarea cunoştinţelor personalului de specialitate in domeniul calităţii în decursul perioadei de valabilitate a agreerii anterioare, se evaluează pe bază de dovezi obiective care atestă participarea specialiştilor persoane juridice la activităţi tehnicoştiinţifice care contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor in domeniul calităţii ale sp ecialiştilor respective (cursuri de instruire, simpozioane, semnării etc).
2.3.1.5 Respectarea prevederilor codului deontologic de către personalul de specialitate implicat, se verifică prin sondaj.
2.3.2 Criterii pentru menţinerea agreerii persoanelor fizice
2.3.2.1 Pentru menţinerea agreerii, la expirarea acesteia, persoanele fizice agreate
trebuie să probeze că, în decursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreere obţinut, pe lângă respectarea condiţiilor iniţiale, avute în vedere la acordarea agreerii, au îndeplinit şi o serie de criterii suplimentare, care se referă la următoarele elemente:
desfăşurarea unei activităţi minime, de prestări de servicii în domeniile de competenţă pentru care a obţinut agreerea
actualizarea cunoştinţelor în domeniul calităţii
respectarea prevederilor codului deontologic.
2.3.2.2 Activitatea de prestări de servicii desfăşurată în decursul celor trei ani de valabilitate a agreerii anterioare, trebuie să cuprindă, pentru fiecare domeniu de competenţă şi pentru fiecare an. cel puţin o lucrare efectuată, pentru un agent economic (direct sau în cadrul unei organizaţii
persoană juridică de profil), prezentânduse documente probatorii, în acest sens.
2.3.2.3 Actualizarea cunoştinţelor în domeniul calităţii, în decursul perioadei de valabilitate a agreerii anterioare, se evaluează pe baza de dovezi obiective, care să ateste participarea persoanei fizice agreate, la activităţi tehnicoştiinţifice, care contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor proprii în domeniul calităţii (cursuri de instruire, simpozioane, seminalii etc).
2.3.2.4 Respectarea prevederilor codului deontologic, de către persoana fizică agreată verifică prin sondaj.
2.4. PUNCTAREA CRITERIILOR DE EVALUARE
2.4.1 în vederea aprecierii modului de îndeplinire, de către persoanele solicitante, a criteriilor de evaluare pentru obţinerea agreerii (conform specificaţiei de la punctele 2.2.2.2 şi 2.2.3.2) şi a celor pentru menţinerea agreerii (conform specificaţiei de la punctele 2.3.1 şi 2.3.2), criteriile de evaluare respective se punctează conform indicaţiilor de mai jos:
2.4.1.1 Punctarea criteriilor de evaluare, pentru obţinerea agreerii de către personae juridice.
Punctaj maxim recomandat
Stadiul implementării SAC propriu …….. 30 puncte
Activităţile de servicii în domeniul calităţii prestate în ultimii doi ani……………………………………. 40 puncte
Nivelul de pregătire, de experienţă profesională şi deontologic al
personalului de specialitate implicat în activităţile de servicii în domeniul calităţii………………………………………30 puncte
Total maxim 100 puncte
2.4.1.2 Punctarea criteriilor de evaluare, pentru obţinerea agreerii de către persoane fizice
Punctaj maxim recomandat
Experienţa profesională în domenii tehnice
(vechime conform pct.2.2.3. l.b) …………………. …………………..20 puncte
Experienţa în domeniul calităţii (vechime peste 2 ani)……….25 puncte
Activităţile (lucrările) efectuate în domeniul calităţii pentru
agenţii economici. …………………………….. ………………………….35 puncte
Activitatea tehnicoştiinţifică de profil …………………………..10 puncte
Condiţiile deontologice ……………………………………………….10 puncte
Total maxim………………….. 100 puncte
2.4.1.3 Punctarea criteriilor de evaluare pentru menţinerea agreerii pentru persoane juridice
Punctaj maxim recomandat
Activităţi de servicii în domeniul calităţii prestate în ultimii 3 ani
…….. ………………………………………………………………………..40 puncte
Aplicarea şi actualizarea documentelor SAC propriu……25 puncte
Actualizarea cunoştinţelor personalului de specialitate;
în domeniul calităţii ……………………………. …………………25 puncte
Respectarea prevederilor codului deontologic de către personalul de specialitate implicat …… …………………10 puncte
Total maxim ………….100 puncte
2.4.1.4 Punctarea criteriilor de evaluare pentru menţinerea agreerii pentru
persoane fizice
Punctaj maxim recomandat
Activităţi de servicii în domeniul calităţii prestate in ultimii 3 ani
……………………………………………………………………………………60 puncte
Actualizarea
cunoştinţelor în domeniul calităţii…………..20 puncte
Respectarea
prevederilor codului deontologic….. ………..20 puncte
Total maxim …………….100 puncte
2.4.2 In cazul unor criterii exprimate prin mai mulţi indicatori (aşa cum rezultă din descrierea criteriilor respective), se recomandă următorul procedeu de punctare:
punctarea separată pentru fiecare indicator, cu un punctaj cuprins între 0 şi punctajul maxim al criteriului respectiv;
punctajul final al fiecărui criteriu, rezultă ca medie aritmetică a punctajelor parţiale acordate indicatorilor care compun criteriul respectiv;
Punctajul maxim total, care se poate acorda unui solicitant este de 100 puncte.
2.4.3 Obţinerea sau menţinerea agreerii pentru unul sau mai multe domenii, specificate la pct. 1.2.1 este determinată de condiţiile de diferenţiere conform tabelului următor.
Condiţii de diferenţiere
Nr.
Crt.
Domeniul de agreere SAC propriu conform pct.2.2.2.2.a
Minimum de puncte obţinute (punctaj 1. Evaluare SAC (1.2.1 (i) 90
2. Consultanţă în managementul (ii) 80
3. Instruire şi învăţământ în (iii) 80
4. Elaborare documente SAC (1.2.1.a)
(iv) 75
Domeniul de agreere acordat poate fi cel mult cel corespunzător condiţiei de diferenţiere minime îndeplinite.
Pentru persoane fizice condiţia privind SAC propriu va fi înlocuită de rezultatul interviului privind cunoaşterea standardelor SR ISO EN familia 9000.
2.5. MODUL DE ATRIBUIRE ŞI MENŢINERE A AGREERII
2.5.1 Agreerea pentru prestare de servicii în domeniul calităţii în construcţii, se acordă persoanelor juridice şi persoanelor fizice, care îndeplinesc criteriile specificate în paragraful 2.2. al prezentelor norme metodologice.
Această agreere se acordă la solicitarea persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, în urma aplicării regulilor de procedură descrise în procedura de aplicare a prezentelor norme metodologice, numai persoanelor solicitante care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specificate.
2.5.2 La baza acordării agreerii se aplică evaluarea şi verificarea documentelor probatorii, a informaţiilor şi referinţelor prezentate de către persoanele solicitante, întrun dosar tehnic, anexat la cererea de agreere, în conformitate cu formularele şi indicaţiile din mapa de documente informative (anexa A).
2.5.3Acordarea agreerii este concretizată prin eliberarea unui certificat de agreere a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice. Persoana juridică sau persoana fizică îşi va confecţiona o ştampilă purtând denumirea persoanei juridice, respectiv numele persoanei fizice; domeniul conform pct. 1.2.1; precum şi numărul de cod acordat, conform modelului din anexa 5c.
Ştampila se aplică pe toate documentele emise de persoana agreată.
2.5.4 Durata de valabilitate a agreerii este de trei ani, perioadă în care persoanele agreate sunt supuse unei acţiuni de supraveghere. Rezultatul supravegherii poate conduce la menţinerea agreerii, prin îndeplinirea criteriilor specificate în paragraful 2.3 al prezentelor norme metodologice sau la modificarea statutului agreerii.
2.5.5 Utilizarea abuzivă de către persoanele agreate, a certificatului de agreere, prin menţiuni incorecte în materiale publicitare;comportări neadecvate în activităţile desfăşurate pentru prestarea de servicii în domeniul calităţii, care sunt contrare condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării agreerii (nerespectarca reglementărilor referitoare Ia activităţile ce formează obiectul agreerii; nerespectarea codului deontologic;
folosirea agreerii, în perioadele de încetare a valabilităţii acesteia, sau pentru prestare de servicii în alte domenii de activitate, decât cele pentru care sa acordat agreerea; comiterea de delicte pedepsite de lege etc, pot duce la avertismente scrise sau modificări în statutul agreerii, din partea autorităţii care a acordat agreerea (suspendarea temporară sau retragerea definitivă a agreerii).
2.5.6 Orice modificare apărută în statutul agreerii, ca urmare a situaţiilor arătate, trebuie adusă, de către autoritatea care a acordat agreerea, la cunoştinţă tuturor factorilor interesaţi, prin publicaţii. Persoanele juridice şi persoanele fizice implicate pot face contestaţii,
2.6 ORGANIZAREA ACŢIUNII DE AGREERE
2.6.1 Acţiunea de agreere a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, pentru prestarea de servicii tehnice în domeniul calităţii în construcţii, se desfăşoară în cadrul MLPTL, prin:
• Direcţia Generală Tehnică în Construcţii (DGTC), ca organism de aprobare
• Comisia de agreere
2.6.2 DGTC aprobă componenţa Comisiei de agreere, precum şi acordarea sau respingerea agreerii după caz; modificările în statutul agreerii;
rezolvările privind contestaţiile.
2.6.3 Comisia de agreere este formată din 5 membri, având următoarea componenţă:
preşedinte
secretar
3
membri, specialişti în domeniul calităţii în construcţii, având calificări recunoscute.
Comisia de agreere are rolul de a instrumenta şi evalua, în vederea agreerii, solicitările persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice, pe baza documentelor prezentate de acestea, în conformitate cu prevederile acestor norme metodologice şi a procedurii de aplicare.
2.7 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PERSOANELOR
AGREATE
2.7.1 Persoanele juridice şi persoanele fizice care au obţinut agreerea în baza
prezentelor norme metodologice au următoarele drepturi:
a) Să fie incluse în “Lista persoanelor juridice şi persoanelor fizice agreate pentru prestare de servicii în domeniul calităţii în construcţii” publicată în Buletinul Construcţiilor.
b) Să desfăşoare activităţile de prestări de servicii în domeniul calităţii în construcţii, pentru care au obţinut agreerea, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
c) Să fie informate, în mod regulat, despre modificările efectuate în documentele de agreere, care pot avea implicaţii în desfăşurarea activităţilor de prestări de servicii în domeniile specificate.
d) Să fie audiate înainte de luarea unor decizii (suspendare sau retragere a agreerii).
c) Să poată face contestaţii la deciziile privind statutul agreerii.
f) Să facă cerere pentru modificarea agreerii prin extindere sau restrângere a domeniilor de competenţă, precum şi pentru acordarea unei noi agreeri, în urma pierderii, prin renunţare sau retragere a agreerii iniţiale, sau pentru menţinerea agreerii, la expirarea acesteia, în condiţiile prevederilor prezentelor norme metodologice.
g) Să aibă acces la toate informaţiile aferente procesului de agreere.
2.7.2 Persoanele juridice şi persoanele fizice agreate în baza prezentelor norme metodologice au următoarele obligaţii:
a) Să furnizeze Comisiei de agreere toate datele, informaţiile şi dovezile aferente, necesare obţinerii, modificării sau menţinerii agreerii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
b) Să asigure condiţiile necesare pentru verificarea şi evaluarea de către Comisia de agreere a îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor specificate, necesare acordării agreerii, supravegherii în perioada de valabilitate, precum şi menţinerii agreerii.
c) Să utilizeze agreerea în mod corect şi să facă referire la aceasta, numai pentru domeniile de competenţă, pentru care a obţinut agreerea şi să asigure utilizarea, în mod adecvat, a ştampilei de persoana agreată, evitând folosirea abuzivă a agreerii şi a ştampilei.
d) După încetarea agreerii, oricum a fost stabilită (expirare, renunţare, suspendare, retragere) să nu mai facă referire, în nici un fel, la aceasta.
e) Să transmită Comisiei de agreere datele şi informaţiile necesare, cu privire la activităţile de prestări de servicii desfăşurate şi la documentele elaborate sau avizate, în cursul perioadei de valabilitate a agreerii.
2.8 CONTESTAŢII ŞI RECLAMAŢII
2.8.1 Persoanele juridice şi persoanele fizice pot face contestaţii la orice decizie a Comisiei de agreere privind acţiunea de agreere
De asemenea pot fi făcute reclamaţii, în legătură cu agreerea sau consecinţele acesteia, de către alte organisme, factori interesaţi sau personae implicate.
2.8.2 Contestaţiile şi reclamaţiile privitoare la agreerea persoanelor juridice
şi persoanele fizice, care prestează servicii în domeniul calităţii în construcţii, se tratează conform procedurii pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.
2.9 SANCŢIUNI
2.0.1 Persoanele juridice şi persoanele fizice, care utilizează agreerea în mod abuziv, prin prestarea de servicii în alte domenii decât cele pentru care au obţinut agreerea sau prin utilizarea competenţei de agreere în perioadele de încetare a acesteia (expirare, renunţare, suspendare, retragere), pot fi excluse definitiv de la dreptul de obţinere a agreeerii în viitor.
2.9.2 In cazuri grave de utilizare abuzivă a agreerii de către persoanele juridice sau persoanele fizice, care poate aduce prejudicii materiale sau morale MLPTL sau terţilor, MLPTL poate acţiona în justiţie persoanele respective.
2.10 PUBLICAŢII
2.10.1 DGTC asigură informarea persoanelor juridice şi persoanele fizice
agreate şi a altor factori interesaţi, asupra sistemului de agreere pentru
prestarea de servicii în domeniul calităţii în construcţii şi asupra activităţilor desfăşurate, precum şi asupra tuturor modificărilor intervenite în metodologia de agreere.
2.10.2 În scopul îndeplinirii acestor obligaţii, DGTC publică periodic, în Buletinul Construcţiilor sau în alte publicaţii din domeniul construcţiilor, date şi informaţii actualizate ca:
a) Sistemul de agreere şi metodologia aplicată
b) Condiţiile şi criteriile generale de acordare şi menţinere a agreerii
c) Descrierea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor agreate
d) Lista persoanelor juridice şi persoanelor fizice agreate şi domeniul lor
de competenţă, inclusiv eventualele modificări intervenite în statutul agreerii acestora.
e) Lista persoanelor juridice şi persoanelor fizice cărora li sa suspendat
sau retras agreerea sau au renunţat la agreere.
2.10.3 Pentru pregătirea şi documentarea acţiunii de agreere, sau de reînnoire a agreerii, DGTC publică în Buletinul Construcţiilor mapa de documente informative (anexa A) al cărei conţinut oferă toate informaţiile privind datele şi documentele necesare solicitanţilor pentru începerea şi desfăşurarea acţiunii de agreere.
CAP. 3 PROCESUL DE AGREERE
3.1 FAZELE PROCESULUI DE AGREERE
3.1.1 Procesul de agreere a persoanelor juridice şi persoanelor fizice pentru prestarea de servicii în domeniul calităţii în construcţii, cuprinde următoarele faze:
a) iniţierea agreerii
b) evaluarea preliminară, verificarea îndeplinirii criteriilor eliminatorii
c) determinarea îndeplinirii criteriilor de evaluare pentru agreere
d) decizia de agreere şi eliberarea certificatului de agreere
e) supravegherea persoanelor juridice şi fizice agreate
f) modificări în statutul agreerii
3.1.2 Iniţierea agreerii
3.1.2.1 Pe baza informaţiilor obţinute din mapa de documente informative
(anexa A), persoanele juridice şi persoanele fizice care doresc să obţină sau să-şi
reînnoiască agreerea, depun la secretariatul Comisiei de agreere cererea de agreere şi dosarul tehnic cu formularele completate, însoţite de documentele probatorii (conform specificărilor din mapa de documente informative).
3.1.2.2 Preşedintele Comisiei de agreere repartizează cererea de agreere şi dosarul tehnic aferent, depuse de solicitant, unui membru al comisiei de agreere, care este numit “responsabil de lucrare”, pentru instrumentarea agreerii.
3.1.3 Evaluarea preliminară. Verificarea îndeplinirii criteriilor eliminatorii
3.1.3.1 Responsabilul de lucrare examinează conţinutul dosarului tehnic
depus de solicitant, cerând completări, dacă este cazul şi efectuează o
evaluare preliminară a solicitării de agreere, prin verificarea îndeplinirii
criteriilor eliminatorii, specificate în prezenta normă metodologică, pe baza
documentelor din dosar şi a rezultatelor din eventualul interviu, cu persoana
solicitantă.
3.1.3.2 Pentru solicitanţii care îndeplinesc criteriile eliminatorii, Preşedintele Comisiei de agreere dispune continuarea acţiunii de evaluare, pe baza raportului de verificare al responsabilului de lucrare.
3.1.4 Determinarea îndeplinirii criteriilor de evaluare pentru agreere
3.1.4.1 Operaţiile din această fază încep prin acordarea punctajelor pentru criteriile de evaluare, conform indicaţiilor din paragraful 2.4 din prezentele norme metodologice.
3.1.4.2 Rezultatele punctării sunt consemnate într-un raport, întocmit de responsabilul de lucrare, privind îndeplinirea criteriilor de evaluare pentru agreere, care este analizat de Comisia de agreere, încheinduse un procesverbal
de evaluare finală, cu propunerea de admitere sau respingere a agreerii.
Acest raport este înaintat DGTC.
3.1.5 Decizia de agreere
3.1.5.1 DGTC examinează dosarul de agreere al solicitantului, raportul conţinând şi propunerile Comisiei de agreere şi dosarul de agreere al solicitantului în ansamblu şi în cazul unei recomandări pozitive de acordare a agreerii, acesta aprobă eliberarea certificatului de agreere, care se semnează de Preşedintele Comisiei de agreere.
3.1.6 Supravegherea persoanelor agreate
3.1.6.1 In perioada de valabilitate a certificatului de agreere, persoanele juridice si persoanele fizice sunt supuse unei supravegheri, de catre Comisia de agreere în scopul verificării faptului că aceste persoane se conformează în continuare condiţiilor şi criteriilor de agreere.
3.1.6.2 In decursul perioadei de supraveghere, persoanele agreate au obligaţia să raporteze Comisiei de agreere, rezultatele activităţii desfăşurate, privind prestarea serviciilor care au tăcut obiectul agreerii şi să accepte verificări ale Comisiei de agreere, privind respectarea condiţiilor de agreere.
3.1.7 Modificări in statutul agreerii
3.1.7.1 In statutul agreerii, pot interveni următoarele modificări, în cursul perioadei
de valabilitate a acesteia:
a) Suspendarea agreerii pe o perioadă determinată, pentru înlăturarea unor deficienţe constatate în îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor de agreere şi a obligaţiilor asumate de către persoanele agreate, precum şi în cazul existentei unor reclamatii intemeiate referitoare la activitatea acestora.
b) Retragerea agreerii. provizorie sau definitivă. în cazul neîndeplinirii condiţiilor şi criteriilor stabilite, a confirmării unor reclamaţii grave incompatibile cu codul deontologic sau a u tilizăr ii abuzive a agreerii.
c) Restrângerea agreerii, respectiv a domeniilor de competenţă acordate iniţial, privind cele pentru care sa constatat că nu există posibilitatea
îndeplinirii criteriilor specificate.
d) Extinderea agreerii la cererea solicitantului prin adăugarea unor noi domenii de competenţă care nu au fost acordate iniţial şi pentru care sunt îndeplinite criteriile specificate.
c) Expirarea valabilităţii agreerii, la sfârşitul perioadei de valabilitate a acesteia, dacă nu s-a solicitat menţinerea acesteia.
f) Menţinerea (reînnoirea) agreerii, solicitată de persoana agreată, la expirarea valabilităţii acesteia, cu îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specificate.
g) Renunţarea la agreere, la cererea persoanei agreate
3.1.7.2 Modificările in statutul agreerii, menţionate la pct. 3.1.7.1 se efectuează. în urma instrumentării lor de către Comisia de agreere, cu aprobarea Directorului General al DGTC.
3.1.8 Fazele procesului de agreere se desfăşoară în conformitate cu regulile de procedură descrise în procedura de aplicare a prezentelor norme metodologice.
CAP.4 DOCUMENTE Şl ÎNREGISTRĂRI
4.1 Mapa de documente informative, pentru agreerea persoanelor juridice şi persoanelor fizice, în vederea prestării de servicii în domeniul calităţii în construcţii cuprinde documentele conform anexei A.
4.2 Pentru desfăşurarea activităţilor privind agreerea şi supravegherea, documentele şi înregistrările sunt cele prevăzute in procedura de aplicare a prezentelor norme metodologice.
Anexa A
MAPA DE DOCUMENTE INFORMATIVE
C U P R I N S
l. Pentru persoanele juridice
Cererea de agreere pentru persoane juridice (anexa l a)
Chestionar de informare si autoevaluare preliminară pentru persoane
juridice (anexa 2 a)
Lista documentelor de susţinere a solicitării de agreere (dosar tehnic) pentru persoane juridice (anexa 3 a)
Certificat de agreere pentru persoane juridice (anexa 5 a)
Conţinutul complet al dosarului de agreere pentru persoane juridice (anexa 6 a)
A 2. Pentru persoane fizice
Cererea de agreere pentru persoane fizice (anexa 1b)
Curriculum vitae pentru persoane fizice (anexa 2b)
Lista documentelor de susţinere a solicitării de agreere (dosar tehnic) pentru persoane fizice (anexa 3b)
Cod deontologic (anexa 4)
Certificat de agreere pentru persoane fizice (anexa 5b)
Model pentru ştampila persoanei juridice sau fizice agreate (anexa 5c)
Continutul complet al dosarului de agreere pentru persoane fizice ( anexa 6b)
Anexa la
CERERE DE AGREERE PENTRU PERSOANE JURIDICE
I. Date de identificare
Denumirea
organizaţiei (persoana juridică) ………………………..
Statutul
juridic ………………………………………………………………
Sediul
: Localitate ……………………………….. cod poştal……. ….
judeţul/ sectorul……………… str………………………………………….
. . . .nr………..
telefon
………………………….fax…………………………..
Cont bancar ……………………………………………………
Persoana împuternicită să reprezinte organizaţia, în legătură cu agreerea :
Nume şi prenume …………………………………………………………….
…………………………………………. funcţia ……………………………….
……….. telefon …………………………………………..
2. Obiectul cererii
Se solicită agreerea pentru prestarea de servicii în domeniul următoarelor activităţi (domenii de competenţă ) privind calitatea în construcţii:*)……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Anexe la cerere :
3. Declaraţie de acceptare a cerinţelor şi obligaţiilor
Conducerea organizaţiei, reprezentată prin Director general …… …………………….
………………………………………………………………………………………..declara că a luat
cunoştinţă de cerinţele şi obligaţiile rezultate din documentele conţinute în
Mapa de documente informative, cu care este de acord, asumându-şi întreaga răspundere cu privire la respectarea acestor cerinţe şi obligaţii .
Dosarul tehnic cu documentele de susţinere .1 cererii de agreere (conform Listei din anexa 3a)
Data …………………….. DIRECTOR GENERAL
(prenume, nume, semnătură şi stampila)
*)
Se vor indica activităţile selectate din cele specificate la pct. 1.2.1 din
Normele metodologice de agreere
Anexa 2a
Pag. 1
CHESTIONAR DE INFORMARE SI AUTOEVALUARE
INIŢIALA
pentru persoane juridice care solicita ageerea in vederea prestării de servicii in domeniul calităţii in construcţii
NOTA INTRODUCTIVA
Prezentul chestionar a fost întocmit pe baza cerinţelor standardelor in domeniul calităţii SR EN ISO familia 9000, SR ISO 10011 si SR EN familia 45000, precum si tinand scama de prevederile si criteriile stabilite prin “Normele metodologice de agreere a persoanelor juridice si fizice care elaborează documente aferente sistemului de conducere si asigurare a calităţii in construcţii”.
Acest chestionar, completat cu sinceritate, reprezintă o carte de vizita a persoanelor juridice, constituind o informare privind modul de situare a acestora fata de cerinţele aferente domeniilor de competenta, care formează obiectul agreerii si în acelaşi timp serveşte ca baza de plecare pentru procesul de agreere a persoanelor respective .
Chestionarul se completează de către persoanele juridice solicitante, care
si-au exprimat intenţia de a obţine agreerea pentru prestare de servicii in
domeniile de competenta pentru care optează .
Răspunsurile la intrebarile chestionarului si datele furnizate trebuie sa fie corecte, complete si sa facă referire la situaţii reale, existente la data completării chestionarului, probate prin documente valabile .
In cazul întrebărilor, la care se răspunde cu “DA” sau “NU”, se marchează cu “X , rubrica corespunzătoare din dreptul intrebarii.
Personalul MLPTL asigura păstrarea secretului profesional, asupra conţinutului chestionarului completat de organizaţia solicitanta .
1. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE
1.1. Denumirea organizaţiei (persoana juridica) : …………………..
1.2 Statutul juridic ……………………………………………………………
1.3 Documente de infiintare si functionare * …………………………….
1.4 Sediul (adresa) : Localitatea……………………………………..cod
postal ……………judeţul/ sectorul …………………………str…………
………………………. nr ……………telefon…………………….. , fax … .
………………….cont bancar ……………………… la banca ……………
…………………………………….cod fiscal…………………………………
1.5. Conducerea organizaţiei (funcţie, nume, prenume, telefon) :
Director
general ……………………………………………………………
……………….. Director
executiv…………… …………………………
…………………………………….Director
economic (Contabil şef)
1.6. Persoane împutericite (funcţie, nume, prenume, telefon) in legătura
cu:
a) obţinerea agreerii …………………………………………………………
b) asigurarea calităţii ………………………………………………………..
NOTA:
*)Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea
organizaţiei, ale documentelor de infiinţare (constituire) si funcţionare :
Statut, Contract de asociere. Hotărâre judecătoreasca de funcţionare, dovada
de înregistrare la Of. Reg. Com. etc.)
Anexa 2a
Pag. 2
2. OBIECT DE ACTIVITATE
(Prezentarea obiectului de activitate, conform statutului si Indicarea
domeniilor de competenta pentru care se cere agreerea):
……………………………………………………………………………………………………………………….
….
……………………………………………………………………………………………………………………….
….
……………………………………………………………………………………………………………………….
….
……………………………………………………………………………………………………………………….
….
……………………………………………………………………………………………………………………….
….
3. CONDUCERE, ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE*) _
Nr R Ă S P U N S U R I
crt. Î N T R E B Ă R I DA NU N/A**)
Observaţii si comentarii
0 _______| __________________ 2 3 4___5
3.1. Dispune organizaţia solicitanta de o conducere si structura administrativa care sa-I confere independenta in decizie in afara oricaroi interese si imparţialitate in exercitarea atributului privind activităţile pentru care cere agreerea ?
Daca răspunsul este afirmativ, a se indica intr-o nota separata, anexata, componenta organismului propriu de conducere .
3.2. Exista o organigrama a organizaţiei, din care sa rezulte structura sa organizatorica si compartimentele (funcţiunile), corespunzătoare obiectului de activitate ‘.’
Daca răspunsul este afirmativ, a se anexa organigrama
………………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Sunt definite, prin documente aprobate de conducere, atribuţiile si responsabilităţile compartimentelor si persoanelor, care conduc, efectuează sau verifica activităţile din domeniile de competenta pentru care solicita agreerea”
Daca răspunsul este afirmativ, a se anexa copii semnate, după documentele respective
3.4. Conducerea si organizarea asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea independenta a prestărilor de servicii in domeniile de competenta pentru care solicita
agreerea, tara controlul si influenta unor factori externi sau presiuni comerciale, financiare, sau de alta natura, care ar putea vicia deciziile si rezultatele in activităţile
solicitate ?
NOTE :*) Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organizaţiei, ale documentelor care stabilesc organizarea, funcţiile de conducere si execuţie si compartimentele respective, precum si atribuţiile si responsabilităţile acestora (organigrama, ROF, fise de post). De asemenea, notele sau documentele solicitate, in cadrul intrebarilor chestionarului.
**) N/A nu are aplicare
Anexa 2a
Pag.3
4. SISTEMUL DE CONDUCERE SI ASIGURARE A CALITĂŢII
(SAC)
4.1. Documentele sistemului *)
4.1.1. Standardul de referinţa SR EN ISO, adoptat pentru SAC :
………………….. 4.1.2. Documentele SAC elaborate :
a) MAC : numărul de elemente (condiţii), din standardul de referinţa, tratate
in manual :
b) PFS : numărul de proceduri de sistem *) ………………………….
c) PAD : numărul de proceduri administrative*)……………………
d) PTS : numărul de proceduri tehnice specifice*)…………………
4.2. Stadiul implementării SAC
Nr R Ă S P U N S U R I
crt. Î N T R E B Ă R I DA NU N/A
Observaţii si comentarii
0 _______| __________________ 2 3 4 _____ 5
4.2.1. Sistemul SAC este evaluat prin audit extern ?
Daca răspunsul este afirmativ, indicaţi organismul de evaluare si documentul aferent .
4.2.2. Sistemul este in curs de evaluare ?
Daca răspunsul este afirmativ, indicaţi organismul de evaluare.
4.2.3. Sistemul este implementat si aplicat ?
Daca răspunsul este afirmativ, indicaţi:
*nr. de. audituri interne efectuate
*nr. de analize si actualizări SAC efectuate
4.2.4.Sistemul este documentat si in curs de implementare ‘.’
4.2.5.Sistemul este in curs de documentare (elaborare documente) ?
4.2.6.Documentele SAC au fost elaborate :
Prin forte proprii ?
Prin persoane agreate ?
(a se indica numele persoanei)
NOTA:
*) A se anexa lista procedurilor elaborate (denumire si cod) semnata de conducerea organizaţiei
Anexa 2a
Pag.4
4.3. Structura MAC*)
Elemente SAC tratate in MAC Nr. paragraf corespunzător Codul
procedurii din standardele PFS
………………………………………………………………………………………………………………………..
corespunzătoare
Nr. cap. si Denumirea elementelor
paragraf conform MAC 900l 9002
0 1 2 3 4
NOTA :*) Se anexează copie semnata de conducerea organizaţiei, după
MAC.
4.4. Cunoaşterea si modul de aplicare a principalelor elemente SAC,
reflectate in MAC
Nr R Ă S P U N S U R I
crt. Î N T R E B Ă R I DA NU N/A
Observaţii si comentarii
0 _______! __________________ 2 3 4 _____ 5
4.4.1.Este definita in scris politica calităţii asumata de conducerea organizaţiei ?
4.4.2.Exista un responsabil AQ ?
4.4.3.Sunt cunoscute si prelucrate prevederile documentelor SAC, de către personalul implicat in activităţi care au incidenţa asupra calităţii ?
4.4.4.Exista un plan anual de instruire si testare a personalului folosit in activitatea de prestări de servicii din domeniile solicitate ?
4.4.5.Este definita politica privind prestările de servicii in domeniile solicitate ?
…………………………………………………………………………………………………………
4.4.6.Se efectuează audituri interne ale calităţii ?
Cate audituri sau efectuat ?
…………………………………………………………………………………………………………
4.4.7.Se iniţiază acţiuni de prevenire a neconformitatilor ?
…………………………………………………………………………………………………………
4.4.8.Sunt stabilite masuri si responsabilităţi pentru tinerea
sub control a documentelor ?
…………………………………………………………………………………………………………
4.4.9.Sunt identificate si efectuate inregistrari referitoare la
activitatea de prestări de servicii in domeniile solicitate ?
…………………………………………………………………………………………………………
4.4.10.Exista si se aplica prevederi pentru tratarea
contestaţiilor si reclamaţiilor ?
Anexa 2a
Pag.5
5. ACTIVITĂŢI DE PRESTĂRI DE SERVICII IN DOMENIUL
CALITĂŢII IN CONSTRUCŢII, DESFĂŞURATE IN ULTIMELE 12
LUNI
5.1. Domenii corespunzătoare sistemului calităţii in construcţii (conform
legii nr. 10/1995) in care solicitantul a desfăşurat activităţi (vezi pct. 1.2.1
din Normele metodologice de agreere)
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………
5.2. Lucrări efectuate (documente elaborate sau alte activităţi prestate ) in
ultimii 2 ani pentru agenţi economici, in domeniile de activitate, specificate
la pct. 1.2.1 din Normele metodologice de agreere pentru care se cerc
agreerea . (Se vor menţiona denumirile tuturor lucrărilor, anul si agenţii
economici pentru care sau
efectuat lucrările) : ……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
6. PERSONAL DE SPECIALITATE PENTRU PRESTĂRI SERVICII
Nr R Ă S P U N S U R I
cit. Î N T R E B Ă R I DA NU N/A
Observaţii si comentarii
0 _______| __________________ 2 3 4 _____ 5
6.1. Sunt luate masuri pentru a asigura calificarea, competenta
si instruirea personalului de specialitate ?
A
se indica, intro anexa separata, documentele probatorii ale acestei acţiuni
6.2. Sunt menţinute inregistrari cu privire la calificarea, instruirea si testarea personalului de specialitate ?
Daca răspunsul este afirmativ, sa se menţioneze intro anexa separate aceste inregistrari .
6.3. Este asigurata selectarea si recunoaşterea personalului de evaluare si auditare, utilizat de organizaţie ? Cum ?
6.4. Exista si se aplica un cod deontologic pentru personalul de specialitate, implicat in prestarea de servicii?
Daca răspunsul este afirmativ a se anexa o copie a acestui document si dovezi pentru semnarea de luare la cunoştinţa de către personalul respectiv .
Anexa 2a
Pag.6
6.5. Structura personalului de specialitate :
a) Numai total personal cu studii superioare ……………………..
din care :
ingineri………….
(se va indica vechimea in profesie) :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
personal
cu studii superioare din alte domenii………(se va indica
vechimea in activităţi din domeniul lucrărilor de construcţii)…..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Număr personal cu studii superioare, instruite prin cursuri de specializară
in domeniul AQ, organizate de organisme abilitate (se va indica natura
cursurilor absolvite si denumirea organismului organizator)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
c) Număr personal cu studii superioare, agreat de MLPTL pentru prestarea
de servicii in domeniul calităţii in construcţii (se va indica numele si
prenumele si nr. certificatului de agreere) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. DATE SI INFORMAŢII PENTRU PERSOANELE JURIDICE, IN
VEDEREA MENŢINERII (REÎNNOIRII) AGREERII*)
7.1. Activităţi desfăşurate in domeniile pentru care sa
obţinut agreerea, in
perioada de valabilitate a certificatului de agreere :
Domenii de activitate si lucian Anul Agenţi economici pentru care
efectuate sau
efectuat lucrări
………………………………………………………………………………………………………………………
a)……………………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………….. …………………………….
c)………………………………………………………………………………….. ……………………………
d)………………………………………………………………………………….. ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7.2. Aplicarea si actualizarea SAC propriu
a) Nr. de audituri interne efectuate ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nr. de analize si actualizări SAC efectuate ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
NOTA *) Aceste date se completează numai de către persoanele juridice
care solicita menţinerea (reînnoirea) ageerii, după expirarea perioadei de
valabilitate.
A nex a 3a
LISTA DOCUMENTELOR DE SUSŢINERE A SOLICITĂRII DE
AGREERE PENTRU PERSOANE JURIDICE (DOSAR TEHNIC)
1. Cerere de agreere
2. Chestionar de informare si autoevaluare preliminara
3. Documente de identificare a organizaţiei
a) Act de constituire
b) Hotărâre judecătoreasca de înfiintare
c) Statul
d) Document de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului
4. Documente privind organizarea si Funcţionarea organizaţiei
a) Organigrama
b) Regulament de organizare şi funcţionare (ROF )
c) Fişe de post pentru personal
5. Documente privind sistemul de conducere si de asigurare a calităţii
(SAC)
a) Manual de asigurare a calităţii
b) Lista procedurilor de sistem
c) Lista procedurilor administrative
d) Lista procedurilor tehnice specifice
Anexa 1b
CERERE DE AGREERE PENTRU PERSOANE FIZICE
1. Date de identificare
Nume……………………………………….
Prenume ……………………..
Naţionalitate……………………………
Data
naşterii …………………………….Locul naşterii ………………..
Adresa
domiciliului : Localitate…………………….cod postal……
judeţul/ sectorul……………………….. str ……………………………….
. ..nr…………..
Telefon…………………………………..
De
profesie ……………………………..angajat la……………………….
2. Obiectul cererii
Solicit agreerea pentru prestarea de servicii in domeniul următoarelor
activităţi (domenii de competenta), privind calitatea in construcţii :*)
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Declaraţia de acceptare a cerinţelor si obligaţiilor
Subsemnatul …………………………………………………. , declar ca am
luat cunoştinţa de cerinţele si obligaţiile rezultate din documentele conţinute
in Mapa de documente informative, cu care sunt de acord si îmi asum
intreaga răspundere cu privire la respectarea acestor cerinţe si obligaţii.
4. Anexe la cerere
Dosarul
tehnic cu documentele de susţinere, a cererii de agreere (conform
Listei din anexa 3b)
Data ………………………. ……………………………………
(prenume, nume, semnătura)
Către MLPTL DGTC
*) Se vor indica activităţile selectate din cele specificate la pct. 1.2.1 din
Normele metodologice de agreere
Anexa 2b
Pag.l
CURRICULUM VITAE
pentru persoane fizice care solicita agreerea in vederea prestării de
servicii in domeniul calităţii in construcţii
NOTA INTRODUCTIVA
Acest document este intocmit pe baza cerinţelor standardelor in domeniul
calitătiă, adoptate in ţara noastră (SR EN ISO familia 9000, SR ISO 10011 si
SR EN familia 45000) si tinand seama de prevederile si criteriile stabilite
prin “Normele metodologice de agreere a persoanelor juridice si fizice care
elaborează documente aferente sistemului de conducere si asigurare ;I calităţii in construcţii”,
Completarea cu sinceritate si răspundere a documentului ofera informaţii pertinente asupra nivelului de situare a persoanelor fizice, in raport cu cerinţele aferente domeniilor de competenta care formează obiectul agreerii si in acelaşi timp serveşte
ca bază de plecare pentru procesul de agreere a persoanelor respective ,
Documentul se completează de către persoanele fizice solicitante, care si-au exprimat intenţia de a obţine agreerea pentru prestarea de servicii in domeniile de competenta pentru care optează .
Datele furnizate prin acest document trebuie să fie corecte, complete si sa faca referiri la situaţii reale, existente, la data completării, probate prin documente valabile .
Personalul MLPTL asigura păstrarea secretului profesional asupra conţinutului documentului completat de solicitant.
I. DATE DE IDENTIFICARE
1.1. Numele si prenumele : ………………………………………………..
1.2. Naţionalitate :…………………………………………………………….
1.3. Data naşterii …………………………Locul naşterii………………..
1.4. Domiciliu (adresa) : Localitatea ……………………………… cod
postal ……………judeţul/ sectorul…………………. str …………………
………………………. nr ……………
1.5. Telefon (acasă) ………………………….. la serviciu ……………..
………………….1.6. Act de identitate ………………………….. seria . .
……nr …………………………….eliberat de ………………………………
…….. anul ………………
2. PREGĂTIRE GENERALA SI INSTRUIRE DE SPECIALITATE
*
2.1. Institut de învăţământ superior absolvit:
Denumirea
Institutului : ………………………………………………….
Facultatea
(specialitatea):………………………………………………..
Titlul
obţinut…………………………………………………………………
Nr.
diplomei/ anul…………………………… (se anexează in copie)
2.2. Înşiruire de specialitate in domeniul calităţii :
Denumirea
organismului organizator ………………………………..
Denumirea
cursului absolvit/ durata :………………………………..
Nr.
certificatului/ anul…………………………. (se anexează in copie)
Anexa 2b
Pag.2
3. EXPERIENŢA PROFESIONALA
3.1. Perioada :……………………………….
Firma/
adresa………………………………
Profil
………………………………………..
Se
completează in ordine cronologica inversa, incepand cu activitatea
prezenta, pana la prima incadrarc
Posturi
(funcţii) deţinute ………………
Natura
activităţii…………………………..
Realizări
mai importante………………..
3.2. Perioada
……………….
……………….
3.3. Perioada
……………….
……………….
4. EXPERIENŢA IN DOMENIUL CALITĂŢII
4.1. Perioada :…………………………….
Se completează in ordine cronologica inversa, incepand cu ultima
activitate, pana la prima responsabilitate in domeniu
Firma/
adresa……………………………
Natura
activităţii ……………………….
Funcţii
deţinute………………………….
Realizări
mai importante……………..
4.2. Perioada
Se
vor menţiona funcţiunile indeplinite ca : responsabil AQ sau CTC,
inginer calitate, expert tehnic, auditor, etc.
………………………..
………………………..
4.3. Perioada
………………………..
5. ACTIVITĂŢI (LUCRĂRI) EFECTUATE IN DOMENIUL
CALITĂŢII
5.1. Lucrări efectuate si documente elaborate pentru agenţii economici in
domeniile de activitate, specificate la pct.l.2.1.2, pentru care se cere
agreerea (se vor menţiona denumirile lucrărilor, anul si agenţii economici
pentru care s-au efectuat lucrările):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
6. RECOMANDĂRI PRIVIND COMPETENTA SI REPUTAŢIA
PROFESIONALA
(Se menţionează si anexează recomandări scrise, din partea unor organizaţii,
asociaţii profesionale, instituţii sau personalităţi recunoscute)
Anexa 2b
Pag.3
7. ACTIVITATE TEHNICOSTIITIFICĂ
7.1. Apartenenţa la asociaţii profesionale in domeniul calităţii
Denumirea
asociaţiei……………………………………………………..
………………….Adresa
…………………………………………………….
……telefon……………………… Data
înscrierii ………………………
………………………………………………………………….. Nr.
cârtii de
membru, vizata pe anul in curs …………………………………………..
……………
7.2. Publicaţii :
Cârti
(titlu, editura, an publicaţie) : ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………. Articole
in reviste, comunicări la
reuniuni ştiinţifice (titlu articol, denumirea revistei, localitate/ an apariţie):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….
8. COD DEONTOLOGIC (luare la cunoştinţa si semnare) : DA/NU
9. DATE SI INFORMAŢII. IN VEDEREA MENŢINERII
(REÎNNOIRII) AGREERII*)
9.1. Activităţi de prestări de servicii tehnice desfăşurate, in domeniile
pentru care s-a obţinut agreerea. in perioada de valabilitate a certificatului de
agreere :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..Domenii de activitate si lucrări (documente) elaborate
Anul Agenţi economici pentru care sau
elaborat lucrări (documente)
a)…………………………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
9.2. Actualizarea cunoştinţelor in domeniul calităţii :
a) Participarea la cursuri de instruire
(Se va indica : denumirea cursului absolvit, organismul care a organizat
cursul si numărul certificatului obţinut, care se va anexa in copie) :
b) Participarea la activităţile tchnicostiintificc
in domeniul calităţii :
Denumirea
simpozionului organizator anul : …………………….
…………………. Titlul
comunicărilor prezentate
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
9.3. Respectarea codului deontologic
(menţiuni : DA/NU)
NOTA : *) Aceste date se completează numai de catre persoanele fizice care
solicita menţinerea (reinnoirea) agreerii, după expirarea perioadei de valabilitate .
Anexa 3b
LISTA DOCUMENTELOR DE SUSŢINERE A SOLICITĂRII DE
AGREERE PENTRU PERSOANE FIZICE (DOSAR TEHNIC)
1. Cerere de agreere
2. Curriculum vitae .
3. Diploma de studii superioare (copie legalizata)
4. Certificat de absolvire cursuri de specialitate in domeniul calităţii
5. Carte de munca (copie xerox)
6. Declaraţie pe proprie răspundere ca nu arc antecedente penale
7. Recomandări scrise din partea unor organizaţii, instituţii profesionale sau
personalităţi recunoscute
Anexa 4
COD DEONTOLOGIC
Persoanele fizice si specialiştii angajaţi sau colaboratori ai persoanelor juridice, care solicita agreerea pentru prestări de servicii in domeniul calităţii din construcţii, se angajează sa respecte următoarele condiţii si obligaţii .
1. Sa nu fie salariat sau acţionar la agenţii economici pentru care prestează servicii in domeniile 1.2.1 .b. al. I si 1.2.1 .c.
2. Sa desfăşoare activităţi de prestări servicii doar in domeniile de
competenta pentru care a fost agreat .
3. Sa nu accepte avantaje materiale sau de orice alta natura, din partea agenţilor economici, care iar putea pune la indoiala independenta de acţiune in cursul prestării serviciilor pentru care a fost agreat
4. Sa acţioneze cu toata obiectivitatea, oricare ar fi presiunile din partea unor persoane sau organizaţii interesate in modificarea documentelor si luciarilor ce fac obiectul prestărilor de sen icii .
5. Sa desfăşoare o activitate onesta, imparţiala si la un inalt nivel profesional .
6. Sa-si îmbunătăţească continuu cunoştinţele in domeniu .
7. Sa-si asume intreaga responsabilitate pentru lucrările efectuate si pentru
menţinerea unei comunicări efective cu agenţii economici pentru care prestează servicii.
8. Sa păstreze confidenţialitatea privind informaţiile obţinute de la agenţii
economici, pentru care prestează sen icii.
9. Sa fie disciplinat si sa respecte regulile eticii profesionale. Sa nu recurgă la concurenta neloiala si la lipsa de obiectivitate in opiniile fata de prestaţiile altor persoane agreate.
10. Sa asigure repararea eventualelor prejudicii cauzate partenerilor.
Anexa 5 a
ROMANIA
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
TRASPORTU RILOR SI LOCUINŢEI
COMISIA DE AGRRERE IN DOMENIUL
SISTEMULUI CALITĂŢII IN CONSTRUCŢII
_____________ CERTIFICAT DE AGREERE _________
In baza Regulamentului privim! conducerea şi asigurarea calităţii in
construcţii şi a Normelor metodologice de agreere a persoanelor
juridice ş i a persoanelor fizice. în urma cererii înregistrate sub
nr…………….. din ………….. se acorda
AGREEREA
Societăţii comerciale……………………………………………..
localitatea……………………………..str…………………………nr……..
înmatriculată la Registrul Comerţului
… . . . . . ,
Nr..J ………………………………………. ca persoana juridica pentru atestarea de
servicii
privind calitatea in construcţii inuimitoarele domenii de
competenţă………………. ……………………………..
PREŞEDINTE
COMISIE DE AGREERE.
Nr ……… din …………..
Valabil până ia……….
■ Prelungit până la ….
Anexa 5 b
ROMANIA
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
TRASPORTU RILOR SI LOCUINŢEI
COMISIA DE AGRRERE IN DOMENIUL
SISTEMULUI CALITĂŢII IN CONSTRUCŢII
______________CERTIFICAT DE AGREERE _________
In baza Regulamentului privim! conducerea şi asigurarea calităţii in
construcţii şi a Normelor metodologice de agreere a persoanelor
juridice ş i a persoanelor fizice. în urma cererii înregistrate sub
nr………. …… din …….. ………. se acorda
AGREEREA
D……………………………………………………. domiciliat în
…………………………………………………………………………………………………………
ca specialist, persoană fizică, pentru atestarea de servicii privind calitatea în
construcţii, în umătoarele domenii de competenţă……..
PREŞEDINTE
COMISIE DE AGREERE
Nr ……… din…………..
Valabil până la……….
Prelungit pană la……
Anexa 5 c
MODEL PENTRU ŞTAMPILA PERSOANELOR AGREATE
1AGREERE
MLPTL
2 Prenumele
şi numele
3 Codul
atribuit
4 Domeniile
pentru care are agreerea
Diametrul exterior 20 mm
Anexa 6a
CONŢINUTUL COMPLET AL DOSARULUI DE AGREERE
PENTRU PERSOANE JURIDICE
1. Cerere de agreere (anexa la)
2. Chestionar de informare si autoevaluare preliminară (anexa 2a)
3. Documentele de susţinere a solicitării de agreere (conform anexa 3a)
4. Documente întocmite, in cursul procesului de agreere :
a) Raport de verificare a criteriilor eliminatorii
b) Procesverbal
al Comisiei de agreere privind eliminarea solicitantului
care nu indeplinesc criteriile eliminatorii (daca e cazul)
c) Fise de determinare a criteriilor de evaluare pentru agreere
d) Raport al responsabilului de lucrare privind indcplinirca criteriilor de
evaluare pentru agreere
e) Proccsvcrbal
al Comisiei de agreere pentru evaluarea finala a
solicitantului, cu recomandări pentru acordarea respingerea agreerii si aprobarea
Directorului General al DGTC
5. Certificatul de agreere (anexa 5a)
6. Angajament al persoanei agreate privind respectarea drepturilor si
obligaţiilor sale.
7. Documente ale fazei de supraveghere a persoanelor agreate :
a) Rapoarte de activitate anuale ale persoanelor agreate privind
serviciile prestate in perioada de supraveghere
b) Proccscverbale
de verificare anuale ale Comisiei de agreere privind
respectarea condiţiilor si criteriilor de evaluare pentru agreere sau
menţinerea agreerii
8. Documente privind eventuale modificări in statutul agreerii (menţinere,
suspendare, retragere, restrângere, extindere, expirare)
9. Documente privind tratarea contestaţiilor si reclamatiilor
10. Coresponden’a legata de procesul de agreere
11. Alte documente, privitoare la agreere ( proceseverbale,
note etc.)
CONŢINUTUL COMPLET AL DOSARULUI DE AGRERE.
PENTRU PERSOANE FIZICE
1. Cerere de agreere (anexa Ib)
2. Curriculum vitae (anexa 2b)
3. Documente de susţinere a cererii de agreere (conform anexei 3b)
4. Documente inlocmile in cursul procesului de agreere :
a) Raport de verificare a criteriilor eliminatorii
b) Procesverbal
al Comisiei de agreere privind eliminarea solicitantului
care nu indeplineste criteriile eliminatorii (daca e cazul)
c) Fisc de determinare a criteriilor de evaluare pentru agreere
d) Raport al responsabilului de lucrare privind indcplinirea criteriilor de
evaluare pentru agreere
e) Procesverbal
al Comisiei de agreere pentru evaluarea finala a
solicitantului, cu recomandări pentru acordarea respingerea agreerii si aprobarea
Directorului General al DGTC
5. Certificatul de agreere (anexa 6b)
6. Angajament al persoanei agreate privind respectarea drepturilor si
obligaţiilor sale
7. Documente ale fazei de supraveghere a persoanelor agreate :
a) Rapoarte anuale ale persoanelor agreate privind serviciile prestate in
perioada de supraveghere
b) Proceseverbale de verificare anuale, ale Comisiei de agreere priv inel respectarea condiţiilor criteriilor de evaluare pentru agreere sau menţinerea agreerii
8. Documente privind eventuale modificări in statutul agreerii (menţinere, suspendare, restrângere, extindere, expirare, renunţare)
9. Documente privind tratarea contestatiilor si reclamatiilor
10. Corespondenta legata de procesul de agreere
11. Alte documente privitoare la agreere (proceseverbale, note etc.)

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw


►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: