Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor indicativ P130/1999


Lovell House in Los Angeles by Richard Neutra

Lovell House in Los Angeles by Richard Neutra

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→ Table of Content all Sites:

►→Download in pdf:►→NORMATIV PRIVIND COMPORTAREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR INDICATIV P130 1999
►→Download in world:►→NORMATIV PRIVIND COMPORTAREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR INDICATIV P130 1999

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

drawing board

drawing board

NORMATIV
PRIVIND COMPORTAREA
ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR

INDICATIV P130 1999

Elaborat de:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR
INCERC

DIRECTOR GENERAL: Dr.ing. Radu Pascu
LABORATOR EVALUAREA RISCULUI SEISMIC ŞI PREVENIREA DEZASTRELOR
DIRECTOR DEPARTAMENT Prof.dr.ing. Augustin Popăescu
ŞEF LABORATOR Ing. Olga Stancu
RESPONSABIL DE LUCRARE Ing. Vasile Radianov
Avizat de:
DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE
MLPATDIRECTOR
Ing. Octavian Mănoiu
RESPONSABIL DE LUCRARE MLPAT Ing. Vlad Popescu
COLECTIV DE SPECIALIŞTI Ing. Vasile Radianov
Prof.dr.ing. Augustin Popescu
Ing. Cornelia Popescu
Ing. Emil Sever Georgescu
Ing. Dan Tomescu
Ing. Daniela Dobre

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE………………………………………………………………………………………..132
2. TERMINOLOGIE…………………………………………………………………………………..133
3. URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR……………………………………………………………………………….137
3.1. PREVEDERI PRIVIND URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR……………………………………………………………………………….137
3.2. PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSĂ A UNEI CONSTRUCŢII……………………………………………………………………….139
4. URMĂRIREA SPECIALĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR………………………………………………………………………………140
5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR……………………………………………………………………………….145
5.1. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR………………………………………………………………………………145
5.2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARILOR……………………………………………………………………………145
5.3. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROIECTANŢILOR…………………………………………………………………………..147
5.4. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR……………………………………………………………………………147
5.5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR ŞI
ADMINISTRATORILOR………………………………………………………………………148
5.6. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMĂRIREA
COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR………………………………………………………………………….148
5.7. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR URMĂRIRII
CONSTRUCŢIILOR……………………………………………………………………………149
5.8. ATRIBUŢIILE INSPECŢIEI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII, LUCRĂRI
PUBLICE, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI………………………150
6. PREVEDERE FINALĂ……………………………………………………………………………………………151
7. ANEXA 1……………………………………………………………………………………………………..152
8. ANEXA 2…………………………………………………………………………………………………….155
9. ANEXA 3…………………………………………………………………………………………………….157

1. PREVEDERI GENERALE

1.1.Prezentul normativ privind activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor răspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea construcţiilor şi ale regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin HGR nr. 766/1997 şi este o componentă a sistemului calităţii în construcţii.

1.2.Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin următoarele modalităţi: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile
construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi tehnologic.

Proprietăţile de comportament, ca şi fenomenele şi mărimile ce le caracterizează, se aleg pentru fiecare construcţie în parte, astfel încât cu ajutorul unor criterii de apreciere şi al unor condiţii de calitate legate de destinaţia construcţiei, să permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectiv a realizării calităţilor care o fac să corespundă cerinţelor proprietarilor şi/sau utilizatorilor.

1.3. Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieţi şi de degradare a mediului (natural, social, cultural) cât şi obţinerea de informaţii necesare
perfecţionării activităţii în construcţii. Efectuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale.

1.4. Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi va fi asigurată de către investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu urmărirea construcţiilor a căror obligaţii sunt prezentate în capitolul 5. Se exceptează de la această activitate clădirile pentru locuinţe cu parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor precum şi construcţiile provizorii (Legea nr. 10/1995, art. 2, par.2).

1.5. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii:
Urmărire curentă;
Urmărire specială
Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează , precum şi metodologia de efectuare a acestora se stabilesc de către proiectant sau expert, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat în Cartea Tehnică a construcţiei.

NORMATIV PRIVIND URMĂRIREA Indicativ: P 130 1999
COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR Înlocuieşte: P 130 1997
Elaborat de:
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETAREDEZVOLTARE
ÎN
CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA
CONSTRUCŢIILOR INCERC
Aprobat de:
MINISTERUL LUCRĂRILOR
PUBLICE ŞI AMENAJĂRII
TERITORIULUI
Cu ordinul nr. 57/N din 18.08.1999
2. TERMINOLOGIE
1. APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOATARE): capacitatea unui produs (serviciu, lucrare, construcţie) de a îndeplini funcţiunea definită pentru care a fost conceput, în condiţii specifice.
2. AVARIE: orice degradare (deteriorare) sau consecinţă dăunătoare (nefavorabilă) pentru starea fizică a unui produs, a unei construcţii, părţi sau element component al acesteia, cauzată de un eveniment.
Notă explicativă:
La construcţii se deosebesc două categorii principale de avarii:
a) avarii structurale produse în elementele sau îmbinările structurii de rezistenţă a unei construcţii.
b) avarii nestructurale, produse în elementele sau părţile de construcţii care nu fac parte din structura de rezistenţă.

3. CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI: ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp.

4. CATEGORIE DE IMPORTANŢA A CONSTRUCŢIILOR: categorie stabilită pe baza unei grupări de factori şi criterii asociate, care permite considerarea diferenţiată a construcţiilor de către participanţi la procesul de realizare şi la întregul ciclu de existenţă al acestora, în funcţie de caracteristicile şi relaţiile lor cu mediul uman, socioeconomic şi natural.

Note explicative:

1) Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor este necesară pentru aplicarea diferenţiată, în funcţie de acesta, a sistemului calităţii şi a tuturor componentelor sale şi în special a sistemului de conducere şi asigurare a calităţii precum şi a altor prevederi legale.

2) Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt:

a) categorii de importanţă globală, denumire curent “categorii de importanţă”, care privesc construcţiile sub toate aspectele.
b) categorii de importanţă specifică, denumite “clase de importanţă”, care privesc construcţiile sau numai părţi ale acestora, dar numai sub anumite aspecte.

5. CLASA DE IMPORTANŢĂ: categorie specifică de importanţă, care priveşte construcţia sau numai părţi ale acesteia, sub anumite aspecte definite.

6. COMPORTAREA ÎN EXPLOATARE: manifestare a modului în care un produs (lucrare, construcţie) reacţionează prin calitatea sa (totalitatea proprietăţilor şi caracteristicile sale) la cerinţele stabilite, privind aptitudinea sa la utilizare, în cursul duratei sale de serviciu.

Note explicative:

1) În cazul abordării de performanţă, comportarea în exploatare a unui produs, se apreciază prin măsura în care performanţele acestuia, răspund cerinţelor specificate.
2) Comportarea în exploatare a unui produs reflectă durabilitatea acestuia, respectiv menţinerea în timp a performanţelor sale.

7. CONTROL: activitatea de evaluare (a conformităţii), prin măsurare, examinare, observare, încercare sau trecere (verificare) prin calibre, a unei sau mai multor caracteristici ale unei entităţi şi compararea rezultatelor cu cerinţele (exigenţele) specificate, pentru a determina că este realizată conformitatea pentru fiecare din acele caracteristici, cu cerinţele (exigenţele) specificate.

8. DEFECT: nesatisfacerea unei cerinţe sau a unei condiţii legate de o utilizare prevăzută, inclusive cele privind abaterea sau inexistenţa uneia sau a mai multor caracteristici de calitate.

Note explicative

1) Condiţiile de utilizare prevăzute trebuie să fie luate în acord cu circumstanţele momentului.
2) Trebuie făcuta distincţia între “defect” şi “neconformitate” deoarece aceste noţiuni au ca bază de comparaţie elemente diferite (condiţiile de utilizare prevăzute, în cazul defectului şi cerinţele specificate, în cazul neconformităţii). Având în vedere conotaţiile juridice privind responsabilitatea producătorului, termenul “defect” trebuie folosit cu prudenţă.

9. ECHIPAMENT DE MĂSURARE aparat, dispozitiv (instrument, mijloc) destinat (utilizat), singur sau împreună cu alte mijloace, pentru efectuarea de măsurări ale unei mărimi date.

Note explicative: Un echipament (instrument, aparat) de măsurare poate fi utilizat separat sau asamblat în sisteme complexe ca:

a) Sisteme de măsurare, constituind ansambluri complete de instrumente de măsură şi alte dispozitive, pentru a executa operaţii de măsurare specificate;
b) Echipamente de măsurare şi încercare, destinate să efectueze operaţii de încercare şi măsurare, în vederea obţinerii unor date privind caracteristicile unui produs.

10. EXAMINARE: studierea şi analizarea directă a unei entităţi, pentru a obţine convingerea că aceasta este conformă cu cerinţele (exigenţele) specificate.

11. EXPERT: persoană atestată de un organ de stat pentru a face o expertiză într-un anumit domeniu.

12. EXPERTIZA TEHNICĂ: cercetarea făcută de un expert tehnic atestat sau un institut de specialitate, asupra unei situaţii sau probleme privind calitatea unui produs, serviciu, proiect sau lucrare de construcţii, precum şi starea tehnică a unor construcţii existente.
13. INSPECŢIE: activitatea de verificare, control sau supraveghere, care se exercită în cadrul unei misiuni date.
14. INVESTITOR: persoană fizică sau juridică care plasează capital în întreprinderi, construcţii cu scopul obţinerii de profituri.
15. JURNALUL EVENIMENTELOR: document al cărţii tehnice a construcţiei, în care se consemnează, în ordine cronologică, toate evenimentele (fapte, acţiuni, activităţi, intervenţii, controale, expertize, inspecţii etc), care se produc de-a lungul perioadei de existenţă a construcţiei respective, precum şi rezultatele şi efectele acestor evenimente asupra acelei construcţii.
16. METODĂ DE MĂSURARE: ansamblu de operaţii teoretice şi practice, în termeni generali, aplicate pentru executarea măsurilor, după un principiu dat.
17. PREVEDEREA DEFECTELOR: activităţi sau acţiuni având ca obiect investigarea, evitarea sau reducerea apariţiei şi/sau repetării unui defect sau a unei anomalii.
18. PROGRAM DE ÎNCERCĂRI: document tehnic elaborat în vederea definirii obiectului şi a ansamblului de condiţii şi activităţi ce trebuie îndeplinite pentru a satisface cerinţele specificate ale unei încercări.

Notă explicativă:

În general un program de încercări trebuie să cuprindă indicaţii privind:

a) caracteristicile ce trebuie determinate prin încercări;

b) numărul sau cantitatea produselor asupra cărora trebuie efectuate încercările;
c) metodele de încercare standardizare, care trebuie folosite sau, în lipsa acestora, o descriere succintă a încercării;
d) ordinea în care trebuie să se desfăşoare operaţiunile;
e) modul de prezentare a rezultatelor ţinute.

19. PROPRIETAR: persoană fizică sau juridică care are dreptul de proprietate asupra unui bun, care posedă o construcţie, imobil.

20. RAPORT DE ÎNCERCARE: document care prezintă rezultatele unei încercări şi alte informaţii relevante pentru încercare.

Notă explicativă: Pentru desemnarea acestui document, pot fi utilizaţi şi alţi termeni ca: dare de seamă asupra încercării sau proces verbal de încercare.

21. SISTEM DE MĂSURARE: ansamblu complet de instrumente de măsurare şi alte dispozitive asamblate pentru a executa o lucrare (muncă) de măsurare specificată.
22. URMĂRIREA COMPORTĂRII (ÎN EXPLOATARE) A CONSTRUCŢIILOR: acţiune sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund (reacţionează) construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

3. URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR
3.1. PREVEDERI PRIVIND URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR

3.1.1. Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din observarea şi înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii construcţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate stabilite prin proiecte.
3.1.2. Urmărirea curentă a construcţiilor se aplică tuturor construcţiilor de orice categorie sau clasă de importanţă şi formă de proprietate de pe teritoriul României, cu excepţia clădirilor pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiilor provizorii (Legea nr. 10/1995, art.2, par.2) şi are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenţă fizică a construcţiei respective.
3.1.3. Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală directă şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.
3.1.4. Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care o execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în această activitate.
3.1.5. Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de urmărire curentă a construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie. În cazul construcţiilor vechi care nu au instrucţiuni de urmărire curentă, acestea pot fi comandate unei firme de specialitate.
3.1.6. Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

a. fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitive simple de măsurare;
b. zonele de observaţie şi punctele de măsurare;
c. amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii (nişe, scări de acces, balustrade, platforme etc);
d. programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observaţiile sau măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite;
e. modul de înregistrare şi păstrare a datelor (ex. fişe, dischete de calculator etc);
f. modul de prelucrare primară;
g. modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii;
h. responsabilitatea luării de decizii de intervenţie;
i. procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii.

3.1.7. Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc.)
3.1.8. Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor fi menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei. In cazul în care se constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei expertize tehnice.
3.1.9. În cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică.

3.2. PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSĂ A UNEI CONSTRUCŢII

3.2.1. Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor structurale şi nestructurale, a îmbinărilor construcţiei, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum şi în cazuri speciale a terenului şi zonelor adiacente.
3.2.2. Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea construcţiilor cum ar fi:
a. deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii de urmărire curentă;
b. după evenimente excepţionale asupra construcţiilor (cutremur, foc, explozii, alunecări de teren etc.) şi care afectează utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă;
c. schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de exploatare a construcţiei respective.
3.2.3. Inspectarea extinsă asupra unei construcţii se va efectua de către specialişti atestaţi, cu experienţă în domeniul cercetării experimentale a construcţiilor.
3.2.4. În cadrul inspectării extinse se utilizează dispozitive, aparatură, instrumente, echipamente şi metode de încercare nedistructive şi/sau parţial distructive.
3.2.5. În vederea asigurării posibilităţii practice de efectuare a acestei inspectări extinse, se vor prevedea condiţii de acces la elementele structurale şi nestructurale, îmbinări etc.
3.2.6. Inspectarea extinsă se încheie cu un raport scris în care se cuprind, separat observaţiile privind degradările constatate (tip, cauze, gradul şi efectul acestora), măsurile necesare a fi luate pentru înlăturarea efectelor acestor degradări, precum şi, dacă este cazul, extinderea măsurilor curente (anterioare) de urmărire a comportării în timp.
3.2.7. Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include în Cartea Tehnică a construcţiei respective şi se vor lua toate măsurile pentru execuţia eventualelor intervenţii, reparaţii sau consolidări înscrise în acest raport.

4. URMĂRIREA SPECIALĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

4.1. Urmărirea specială este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din măsurarea, înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc măsura în care construcţiile îşi menţin cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate stabilite prin proiecte.
4.2. Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la:
a) construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţională stabilită prin proiect;
b) construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandată de rezultatele unei expertise tehnice sau a unei inspectări extinse;
c) cererea proprietarului, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.
4.3. În momentul instituirii urmăririi speciale a comportării construcţiilor aceasta va îngloba şi urmărirea curentă.
4.4. Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz în parte şi ţinând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, standarde, normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri tehnice).
4.5. Organizarea urmăririi speciale este sarcina proprietarului.
4.6. Activitatea de urmărire specială are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-se de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituită urmărirea specială a comportării construcţiilor. Urmărirea specială a comportării construcţiilor poate fi de scurtă durată sau de lungă durată.
4.7. Instituirea urmăririi speciale asupra unei construcţii se comunică de către investitor, proprietar sau utilizator, Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
4.8. Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor sunt:
a) asigurarea siguranţei şi durabilităţii construcţiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase şi a zonelor unde apar;
b) supravegherea evoluţiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii în exploatare;
c) semnalarea operativă a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limită date de aparatura de măsură şi control;
d) verificarea eficienţei tuturor măsurilor de intervenţie aplicate;
e) verificarea impactului construcţiei asupra mediului înconjurător;
f) asigurarea unui volum mare de date sigure şi prelucrabile statistic (bancă de date) necesar pentru: stabilirea intervalelor valorilor corespunzătoare unei exploatări normale şi sigure, în toate situaţiile prin care trece construcţia, în decursul vieţii sale, atât din punct de vedere al solicitărilor cât şi al influenţei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul şi pentru stabilirea intervalelor valorilor de “atenţie”, “avertizare” şi alarmare, pentru respectivii parametrii;
modificări ale proiectului de execuţie sau de intervenţii, în cazul în care situaţia de pe teren nu corespunde cu ipotezele de calcul;
verificarea comportării în condiţii reale şi complexe a unor noi tipuri de materiale;
verificarea experimentală a noilor metode de calcul.

4.9. Selectarea construcţiilor supuse urmăririi speciale se va face după criterii obiective, ţinând seama de riscul potenţial pe care construcţia îl reprezintă atât în sine, cât şi pentru mediul înconjurător.
In acest sens se vor lua în considerare următorii factori;
Importanţa construcţiei; gradul (zona) seismică (conform P 100/92);
Gradul de asigurare seismică;
Repetabilitatea construcţiei (gradul de risc fiind amplificat, în cazul în care un anumit tip de construcţie are răspândire mare);
caracteristici ale infrastructurii;
caracteristici ale suprastructurii;
factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundaţie, infiltraţii, agresivitatea
apelor subterane, umiditatea subterană, inundaţii, mediu coroziv exterior, valori
absolute extreme ale temperaturii, încărcări din zăpadă, acţiunea vântului);
factori de mediu interiori (umiditate interioară, poluarea interioară, variaţia temperaturii interioare, acţiuni biologice şi biochimice); calitatea şi particularităţile proiectării, respectarea reglementărilor actuale în special privind protecţia antiseismică pentru construcţiile în exploatare, existenţa proiectelor şi calculelor pentru construcţiile în exploatare, existenţa datelor asupra istoriei construcţiei şi evoluţiei degradărilor, existenţa detaliilor constructive şi ale instalaţiilor, calitatea materialelor de construcţie puse în operă;
date privind modul de execuţie (respectarea proiectului de execuţie, adaptarea la teren a proiectului, calitatea materialelor, tehnologii de execuţie, întreruperi de execuţie, exercitarea controlului în timpul execuţiei, respectarea proiectului de urmărire a comportării în timpul execuţiei, executarea încercărilor de probă importante);
date privind modul de exploatare (solicitări în exploatare, respectarea destinaţiei, informaţii bazate pe urmărirea comportării în timp, prezenţa degradărilor vizibile, lucrări de reparaţie şi întreţinere, consolidări, vârsta construcţiei, numărul seismelor majore suportate, incendii, explozii, distrugeri datorate operaţiilor militare, modul de funcţionare a echipamentelor de întreţinere şi protecţie, vibraţii şi şocuri din funcţionarea utilajelor, vibraţii şi şocuri din activitatea din zonă);
factori de risc uman, ecologic, economic (risc pentru populaţia din zonă şi pentru ocupanţii construcţiei, risc ecologic asupra mediului, valoarea economică a construcţiei, valoarea culturală şi istorică, valoarea construcţiilor şi investiţiilor din zonă);
alţi factori care influenţează riscul prezentat de construcţie (grad de asigurare la incendii a clădirii şi a zonei construite, starea sistemelor de avertizare şi alarmare, calitatea sistemelor de limitare a efectelor accidentelor, ventilarea construcţiilor subterane, evacuarea apelor din infiltraţii, poluarea biologică, sisteme de evacuare a oamenilor şi bunurilor);
factori cu influenţă asupra gradului de confort (asigurarea confortului climatic, protecţie la zgomot şi vibraţii etc).
4.10. Urmărirea specială a comportării construcţiilor efectuânduse cu mijloace complexe şi specializate necesită un personal specializat în astfel de lucrări, specialiştii în domeniul cercetării experimentale a elementelor şi structurilor de construcţii, specialişti în dispozitive şi aparatură de măsură şi control cât şi specialişti în achiziţia şi prelucrarea automată a datelor. Acest personal va fi organizat în echipe specializate pentru urmărirea specială a construcţiilor.
4.11. Urmărirea specială se efectuează pe baza unui proiect de urmărire specială care va cuprinde următoarele:
a) denumirea şi amplasarea obiectului de construcţie;
b) motivele instituirii urmăririi speciale;
c) descrierea lucrării pe scurt (tip de construcţie, caracteristici generale ale structurii, materiale folosite, dimensiuni, caracteristici ale condiţiilor de fundaţie şi ale mediului etc);
d) obiectivele urmăririi speciale (proprietăţi), fenomene, mărimi, criterii de apreciere, condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc);
e) metode de măsurare/determinare şi aparatura necesară;
f) stabilirea concretă a punctelor de măsură, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan de amplasare cu cotele de montaj;
g) condiţii de recepţie, verificare, depozitare a aparaturii;
h) stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordându-se mare importanţă păstrării şi accesibilităţii datelor;
i) indicarea modului de prelucrare primară şi de comparare cu valori prestabile (normale, de atenţie, avertizare, alarmare) cât şi responsabilităţile în luarea de decizii în aceste cazuri;
j) programul măsurărilor, corelat cu fazele de execuţie sau exploatare, cât şi măsurile recomandate, la apariţia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de eşalonare a operaţiilor de montaj al aparatelor, corelat cu graficul general de execuţie al construcţiei.
4.12. Elaborarea proiectului de urmărire specială se va executa de către o firmă de specialitate în colaborare cu specialişti în domeniul cercetării experimentale a elementelor şi structurilor de construcţii, cu specialişti în domeniul aparaturii de măsură şi control cât şi specialişti în automatizări şi prelucrarea automată a datelor.
În cazul construcţiilor noi elaborarea proiectelor de urmărire specială se execută concomitent cu proiectul de execuţie, de către proiectant în baza unei comenzi emise de investitor sau proprietar.
În cazul construcţiilor în exploatarea la care sa hotărât urmărirea specială în baza unei inspectări extinse sau a unei expertize, proprietarul sau utilizatorul va comanda unei firme specializate elaborarea unui proiect de urmărire specială.
4.13. Avizarea proiectelor de urmărire specială se va face conform prevederilor legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.
4.14. Responsabilul din partea investitorului, proprietarului sau al utilizatorului care se ocupă cu urmărirea specială a comportării construcţiei va fi autorizat pentru această activitate de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, conform “Instrucţiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor”, aprobate prin Ordinul MLPAT 3l/N/1995.
4.15. În cazul în care urmărirea specială începe odată cu execuţia construcţiei sau a consolidării, responsabilul cu urmărirea specială a construcţiei respective împreună cu executatul vor lua toate măsurile pentru executarea proiectului de urmărire specială prin echipele specializate (pct. 4.10.) sau prin forţe proprii.
Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare şi măsurare în conformitate cu proiectul de urmărire specială, va asigura protecţia şi conservarea lor pe durata execuţiei construcţiei sau a consolidării, cât şi efectuarea măsurătorilor conform programului de măsurare prin forţe proprii sau prin echipe specializate.
4.16. Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi comportării speciale a construcţiilor va prezenta rezultatele acestei activităţi în rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmărire specială ce se vor include în Cartea Tehnică a construcţiei prin grija responsabilului ce se ocupă cu urmărirea specială a construcţiei respective.
4.17. Fondurile privind efectuarea urmăririi speciale vor fi prevăzute de la avizarea investiţiei în cazul construcţiilor noi, iar în cazul construcţiilor existente în momentul hotărârii instituirii urmării speciale.
4.18. Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele activităţii de urmărire specială a construcţiei şi vor înştiinţa investitorii şi/sau proprietarii, în scris, asupra măsurilor ce se impun.
4.19. Valorificarea rezultatelor urmăririi speciale a construcţiilor se face de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului de urmărire specială.

5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR

5.1. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR:

a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii a căror comportare urmează a fi supusă urmăririi speciale, menţionând aceasta în nota de comandă şi în proiectul de execuţie; asigură fondurile necesare desfăşurării acestei activităţi;
b) asigură întocmirea proiectului de urmărire specială şi comunică întocmirea lui la Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
c) comunică proprietarilor şi/sau utilizatorilor, care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi curente şi dacă este cazul obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale;
d) asigură întocmirea şi predarea către proprietari a Cărţii tehnice a construcţiei.
e) asigură procurarea aparaturii de măsură şi control prevăzută prin proiectele de urmărire, montarea şi citirea de zero.

5.2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARILOR

a) răspunde de activitatea privind urmărirea comportării construcţiilor sub toate formele;
b) organizează activitatea de urmărire curentă prin mijloace şi personal propriu sau prin contract cu o firmă specializată în această activitate, pe baza proiectului de execuţie şi a instrucţiunilor date de proiectant;
c) comandă proiectul de urmărire specială, asigură fondurile necesare activităţii de urmărire specială şi comandă efectuarea urmăririi speciale prin firme competente;
d) comandă inspectarea extinsă sau expertize tehnice la construcţii în cazul apariţiei unor deteriorări ce se consideră că pot afecta durabilitatea, rezistenţa şi stabilitatea construcţiei respective sau după evenimente excepţionale (cutremur, foc, explozii, inundaţii, alunecări de teren etc);
e) comandă expertize tehnice la construcţiile la care sa depăşit durata de serviciu, cărora li se schimbă destinaţia sau condiţiile de exploatare, precum şi la cele la care se constată deficienţe semnificative în cadrul urmăririi curente sau speciale;
f) comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
g) asigură păstrarea Cărţii tehnice a construcţiei şi ţine la zi jurnalul evenimentelor;
h) iau măsurile necesare menţinerii aptitudinii pentru exploatare a construcţiilor aflate în proprietate (exploatare raţională, întreţinere şi reparaţii la timp) şi prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de urmărirea curentă şi/sau specială.
i) la înstrăinarea sau închirierea construcţiilor, stipulează în contract îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora;
j) participă, pe baza datelor ce le deţin, la anchetele organizate de diversele organe pentru cunoaşterea unor aspecte privind comportarea construcţiilor;
k) normalizează persoanele care efectuează urmărirea curentă şi specială, denumiţi responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor, în cazul în care aceştia efectuează urmărirea specială trebuie să fie autorizaţi de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, conform Instrucţiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor;
l) asigură luarea măsurilor de intervenţii provizorii, stabilite de proiectant în cazul unor situaţii de avertizare sau alarmare şi comandă expertiza tehnică a construcţiei.

5.3. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROIECTANŢILOR

a) elaborează programul de urmărire în timp a construcţiei şi instrucţiunile privind urmărirea curentă;
b) stabilesc împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale;
c) elaborează proiectele de urmărire specială pentru construcţiile noi cât şi în cazul construcţiilor aflate în exploatare, pe baza unei comenzi;
d) urmăresc aplicarea proiectului de urmărire specială şi introduc în acest proiect toate modificările ce survin datorită situaţiilor de pe teren;
e) predau la recepţia de la terminarea lucrărilor, investitorului şi/sau proprietarului proiectul de urmărire specială a construcţiei cu toate modificările survenite, pentru includerea în Cartea tehnică a construcţiei;
f) asigură prin proiectul de execuţie accesul la punctele de urmărire curentă şi specială (implicit şi pentru inspectarea extinsă);
g) participă la recepţia aparaturii de măsurare şi control stabilită a fi montată prin proiectul de urmărire specială, în cazurile prevăzute în proiect acordă asistenţă tehnică la montarea aparaturii;
h) stabilesc în baza măsurătorilor efectuate pe o durată mai lungă de timp, intervalele valorilor caracterizând starea “normală”, precum şi valorile limită de “atenţie”, “avertizare”, sau de “alarmare” pentru construcţie;
i) asigură luarea unor decizii de intervenţii în cazul în care sistemul de urmărire a comportării construcţiei semnalizează situaţii anormale, decizie pe care o comunică în scris investitorului sau proprietarului;
j) participă la cerere şi comandă întocmirea unor bănci de date privind comportarea construcţiilor de diferite tipuri (în fazele de construcţie şi exploatare) în scopul îmbunătăţirii activităţii de proiectare.

5.4. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR:

a)efectuează urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută pe durata execuţiei, dacă este stipulată în contract;
b)monteaza mijloacele de observare şi măsurare în conformitate cu prevederile proiectului de urmărire specială, asigurând protecţia şi observarea lor pe timpul execuţiei construcţiei, până la admiterea recepţiei de la terminarea lucrărilor, când le predă investitorului şi/sau proprietarului cu proces verbal;
c)atenţionează pe proiectant asupra neconcordanţelor cu prevederile proiectantului de urmărire specială rezultate pe timpul execuţiei spre a efectua corecturile necesare în documentaţia pentru Cartea tehnică a construcţiei;
d) întocmesc şi predau investitorului şi/sau proprietarului documentaţia necesară pentru Cartea tehnică a construcţiei;
e) asigură păstrarea şi predarea către utilizator şi/sau proprietar a datelor măsurătorilor efectuate în perioada de execuţie a construcţiei;
f) în cazul în care execută reparaţii sau consolidări întocmesc şi predau investitorului şi/sau proprietarului documentaţia necesară pentru Cartea tehnică a construcţiei.

5.5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR ŞI

ADMINISTRATORILOR

a) răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind activitatea de urmărire a comportării construcţiilor, sub toate formele;
b) asigură întreţinerea curentă a construcţiei;
c) menţin în stare de exploatare normală mijloacele de observare şi măsurare montate pe construcţiile aflate în utilizare sau administrare;
d) semnalează proprietarului degradările survenite în timpul exploatării construcţiei, pentru luarea de către acesta a măsurilor de intervenţii necesare pentru reparaţii sau consolidări.

5.6. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMĂRIREA

COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

a) cunosc în detaliu conţinutul instrucţiunilor sau a proiectului de urmărire specială a comportării în exploatare a obiectivului pentru care au fost autorizaţi;
b) cunosc în detaliu Cartea tehnică a construcţiei; întocmesc şi păstrează şi completează la zi Jurnalul evenimentelor;
c) participă la recepţia şi montarea aparaturii de măsurare şi control conform instrucţiunilor sau proiectului de urmărire specială;
d) controlează respectarea condiţiilor cuprinse în instrucţiunile sau proiectul de urmărire specială a comportării în exploatare şi a celor prevăzute în Cartea tehnică a construcţiei;
e) controlează (la intervalele prevăzute şi imediat după orice eveniment deosebit, cutremur, inundaţie, ploaie torenţială cădere masivă de zăpadă, supraîncărcare accidentală cu materiale, alunecare de teren, incendiu, explozie ş.a.) starea tehnică a construcţiei, în scopul punerii în evidenţă a acelor elemente de construcţii care prin starea de degradare sau prin condiţiile de exploatare reprezintă un pericol pentru siguranţa şi stabilitatea construcţiei;
f) solicită efectuarea unei expertize, a unei inspectări extinse sau a altor măsuri prin firme sau specialişti autorizaţi, în cazul constatării unor degradări;
g) întocmesc rapoartele privind urmărirea curentă a construcţiei şi participă la întocmirea rapoartelor privind urmărirea specială a construcţiei;
h) cunosc programul măsurătorilor corelat cu fazele de execuţie sau exploatare;
i) asigură sesizarea celor în drept la apariţia unor evenimente sau depăşirea valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare.

5.7. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR URMĂRIRII

CONSTRUCŢIILOR

a) participă la avizarea proiectului de urmărire specială;
b) cunosc în detaliu conţinutul instrucţiunilor de urmărire curentă sau a proiectului de urmărire specială;
c) cunosc construcţia, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite, dimensiunile, caracteristicile condiţiile de fundare şi ale mediului etc.;
d) cunosc obiectivele urmăririi curente sau speciale (caracteristici, fenomene, mărimi, criterii de apreciere, condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc.);
e) participă la comanda, recepţia, verificarea şi depozitarea aparaturii de măsurare şi control;
f) cunosc metodele de măsurare stabilite;
g) cunosc detaliile de montaj pentru fiecare punct de măsură şi aparat, precum şi verificările necesare înainte şi după montare şi realizează montarea aparaturii;
h) cunosc programul măsurătorilor, corelat cu fazele de execuţie sau exploatare;
i) cunosc modul de înregistrare şi de arhivare a datelor (tabele, fişe, programe calculator, ş.a.) acordă maximă importanţă păstrării şi accesibilităţii datelor;
j) cunosc modul de prelucrare primară şi de comparare cu valorile de control (normale, de atenţie, avertizare, alarmare) şi efectuează aceste lucrări;
k) asigură sesizarea celor în drept la apariţia unor evenimente sau depăşirea valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare;
1) întocmesc rapoartele privind urmărirea curentă sau specială a construcţiei.

5.8. ATRIBUŢII ALE INSPECŢIEI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII, LUCRĂRI

PUBLICE, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

a) inspectează, pe şantiere, dacă se respectăm execuţie prevederile Legii nr.10/1995, ale Hotărârii Guvernului României nr. 766/1997 în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 507/1997;
b) verifică existenţa instrucţiunilor de urmărire curentă şi/sau a proiectului de urmărire specială a construcţiilor;
c) inspectează în perioada de utilizare, la construcţiile pentru care a fost stabilită, prin norme, instrucţiuni şi proiecte, urmărirea comportării în exploatare, modul de respectare de către investitori, proprietari, utilizatori sau administratori a prevederilor elaborate în acest scop;
d) inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea prevederilor legale referitoare la recepţia, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii Tehnice a construcţiei, a Jurnalului Evenimentelor, precum şi modul în care aceştia efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor;
e) inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii, existenţa rapoartelor privind urmărirea curentă, urmărirea specială sau alte inspectării extinse.

Verifică dacă sau luat măsurile de intevenţii, reparaţii sau consolidări înscrise în aceste rapoarte.

f) constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

6. PREVEDERE FINALĂ

În baza prevederilor prezentului normativ se vor elabora instrucţiuni tehnice şi ghiduri tehnice privind metodele, procedeele, aparatura şi echipamentele recomandate pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor pe categorii de construcţii.

Prin aprobarea noului normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, se anulează Normativul privind urmărirea comportării construcţiilor Indicativ PI30 1997, publicat în Buletinul Construcţiilor, volumul 4/1998.

7. ANEXA 1

REGLEMENTĂRI TEHNICE ROMÂNEŞTI ÎN VIGOARE PRIVIND URMĂRIREA
COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

1. Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii.
2. Regulament privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. Hotărârea Guvernului României nr.766/1997.
3. Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. Hotărârea Guvernului României nr.766/1997.
4. Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Hotărârea Guvernului României nr.766/1997.
5. Regulament de organizare şi funcţionare a Inspecţiei de Stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi a inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia. Hotărârea Guvernului României nr.507/1997.
6. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi
postutilizarea construcţiilor.Hotărârea Guvernului României nr.766/1997.
7. Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii. Hotărârea Guvernului României nr.272/1994.
8. Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Hotărârea Guvernului României nr.273/1994.
9. Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei. Hotărârea Guvernului României nr.273/1994.
10. STAS 10000/075
Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor.
11. STAS 274590
Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode topografice.
12. STAS 127588
Incercări pe betoane. Incercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenţelor mecanice.
13. STAS 133680
Construcţii. Incercarea in situ a construcţiilor prin încercări statice.
14. STAS 6606/286
Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate prin topire.
15. STAS 955287
Defectoscopie ultrasonică. Examinarea îmbinărilor sudate prin topire.
16. STAS 1264388
Controlul vizual al îmbinărilor sudate prin topire.
17. STAS 610286
Betoane pentru construcţii hidrotehnice. Clasificare şi condiţii tehnice de calitate.
18. STAS 6657/289
Elemente prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat.
Reguli şi metode de verificare a calităţii.
19. STAS 788390
Construcţii hidrotehnice. Supravegherea comportării in timp.
20. STAS 1037280
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Supravegherea comportării în timp a lucrărilor de indiguire. Prescripţii generale.
21. STAS 292083
Poduri de şosea. Supravegheri şi revizii.
22. P 10092
Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, socialculturale, agrozootehnice şi industriale.
23. C 4174
Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuinţe, socialculturale şi industriale prin metode topografice.
24. C 2685
Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.
25. C 20081
Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii îngropate, prin metoda carotajului sonic.
26. C 20581
Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încercări statice, conform STAS 133680 a construcţiilor civile şi industriale.
27. C 23691
Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere, la determinarea rezistenţei betonului.
28. C 24493
Indrumător pentru inspectarea şi diagnosticarea privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat.
29. I 2572
Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice şi pneumatice la recipienţi.
30. PE 43293
Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor CNE.
31. PE 73892
Instrucţiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului seismic în amplasamentul construcţiilor importante (baraje, centrale nuclearoelectrice).
32. CD 15686
Norme departamentale pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor specifice industriei miniere.
33. PE 73289
Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice.
34. PE 74189
Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor de reţele electrice.
35. CD 11978
Norme departamentale de urmărire a comportării în timp a construcţiilor de hidroamelioraţie.
36. PE 73489
Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor hidroenergetice.
37. AND 52294
Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod.
38. 7889
Norme departamentale pentru urmărirea în timp a construcţiilor din ramura ocrotirii sănătăţii.
39. CD 10781
Normativ departamental privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor din unităţi MAIA.
40. CD 10989
Norme departamentale pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor din dotarea unităţilor industriei uşoare.
41. CD 11488
Normativ departamental privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor din specificul industriei chimice.
42. CD 16187
Norme departamentale pentru urmărirea comportării în timp a clădirilor şi construcţiilor specifice din dotarea MCInd.
43. CD 16587
Normativ departamental MICM pentru urmărirea în timp la clădiri şi construcţii speciale pentru întreprinderi din industria construcţiilor de maşini.
44. CD 16787
Norme departamentale MICM pentru urmărirea în timp la clădiri şi construcţii speciale pentru întreprinderi din industria de utilaj greu.
45. Norme tehnice necesare proiectanţilor pentru întocmirea instrucţiunilor scrise privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, în specificul industriei construcţiilor de maşini (prelucrări la rece) inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora.
46. Ordinul MLPAT nr. 3l/N din 2.10.1995 cu privire la Instrucţiunile privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a construcţiilor Buletinul Construcţiilor nr. 4/1996.

8. ANEXA 2

CRITERII ORIENTATIVE PENTRU APRECIEREA STĂRII CONSTRUCŢIILOR

A. CRITERII PRIVIND SIGURANŢA

A. 1 Siguranţa structurală
A. 1.1. Rezistenţa la acţiuni mecanice
A. 1.2. Rezistenţa la acţiuni termice
A. 1.3. Rezistenţa la acţiuni chimice
A. 1.4. Rezistenţa la apţiuni biologice
A. 1.5. Rezistenţa la radiaţii
A. 1.6. Stabilitatea de formă şi poziţie
A. 1.7. Deformabilitatea, rigiditatea
A. 1.8. Elasticitatea
A. 1.10. Etanşeitatea, permeabilitatea
A. 1.11. Starea defectelor şi degradărilor
A.1.12….
A.2. Siguranţa funcţională
A.2.1. Organizarea spaţiilor
A.2.2. Organizarea circulaţiei şi transportului
A.2.3. Protecţia contra agresiunilor
A.2.4…..

B. CRITERII PRIVIND CONFORTUL

B.l. Confort acustic
B.2. Confort vizual
B.3. Confort climatic (higrotermic)
B.4. Confort olfactiv şi respirator
B.5. Confort tactil
B.6. Confort igienic
B.7. Confort antropodinamic
B.8. Confort social
B.9….

C. CRITERII PRIVIND ALTE CERINŢE

C.1. Structurale
C. 1.1. Durabilitate
C. 1.2. Mentenabilitate
C. 1.3….
C.2. Funcţionale
C.2.1. Fiabilitate
C.2.2…..

9. ANEXA 3

LISTA ORIENTATIVĂ DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE ÎN
CURSUL URMĂRIRII CURENTE

A. Se vor urmări, după caz:

a) Schimbări în poziţia obiectelor de construcţie în raport cu mediul de implantare al acestora manifestate direct, prin deplasări vizibile (orizontale, verticale sau înclinări) sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea trotuarelor, scărilor, ghenelor şi altor elemente anexă, de soclul sau corpul clădirilor şi apariţia de rosturi, crăpături, smulgeri); apariţia de fisuri şi crăpături în zonele de continuitate ale drumurilor şi podurilor în dreptul rostului tablierelor sau elementelor căii; deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de construcţie, tronsoane de clădiri, ploturi de baraje, umflarea sau crăparea terenului ca urmare a alunecărilor în versanţii diferitelor amenajări, ramblee, pe lângă clădirile şi construcţiile speciale; obturarea progresivă a orificiilor aflate în dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de construcţie; dereglarea sau blocarea funcţionării unor utilaje condiţionate de poziţia lor (lifturi, utilaje ş.a.);
b) Schimbări în forma obiectelor de construcţii manifestate direct prin deformaţii vizibile verticale sau orizontale şi rotiri sau prin efecte secundare ca înţepenirea uşilor sau ferestrelor, greutăţi sau blocare în funcţionarea utilajelor, distorsionarea traseului conductelor de instalaţii sau tehnologice, îndoirea barelor sau altor elemente constructive, apariţia unor defecte în funcţionarea îmbinărilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor şi şuruburilor, fisurarea sudurilor, slăbirea legăturilor ş.a.;
c) Schimbări în gradul de protecţie şi confort oferite de construcţie sub aspectul etanşeităţii, al izolaţiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafeţelor, infiltraţii de apă, apariţia izvoarelor în versanţii barajelor şi digurilor, înmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pământului după cutremure, exfolierea sau crăparea straturilor de protecţie, schimbarea culorii suprafeţelor, apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor neplăcute, efectele nocive ale vibraţiilor şi zgomotului asupra oamenilor şi vieţuitoarelor manifestate prin stări mergând până la îmbolnăvire etc;
d) Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionabilităţii obiectelor de construcţie;
înfundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozitate, fisuri şi crăpături în elementele şi construcţiile etanşe prin destinaţie (rezervoare, bazine, conducte); dereglări în poziţia şi stabilitatea căilor de rulare ale mijloacelor de circulaţie, pe roţi (cale ferată, linii tramvai şi metrou, poduri rulante); denivelări, şanţuri, gropi în îmbrăcămintea drumurilor, curăţenia şi mobilitatea elementelor de rezemare ale podurilor, deschiderea rosturilor funcţionale etc;
e) Defecte şi degradări în structura de rezistenţă cu implicaţii asupra siguranţei obiectelor de construcţie; fisuri şi crăpături, coroziunea elementelor metalice şi a armăturilor la cele de beton armat şi precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora întinse; slăbirea îmbinărilor sau distrugerea lor;
afuieri la pilele podurilor; scăpări de pe aparatele de reazem; putrezirea sau slăbirea elementelor din lemn sau din mase plastice în urma atacului biologic etc.

B. În cadrul activităţii de urmărire curentă se va da atenţie deosebită:

a) Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundaţie loessoide din jurul obiectelor de construcţie şi tuturor măsurilor de îndepărtare a apelor de la fundaţia obiectelor de construcţie amplasate în terenuri loessoide (pante spre exterior pe cel puţin 10 m, etanşeitatea rostului trotuarclădire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioară, integritatea şi etanşeitatea conductelor ce transportă lichide de orice fel etc);
b) Încăperilor în care există condiţii de mediu deosebit de agresiv în raport cu materialele din care sunt alcătuite construcţiile (umiditate ridicată, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi, degajări mari de temperatură sau emulsii de soluţii fierbinţi, metale topite, regim criogenic ş.a.);
c) Elementele de construcţie supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de mediu natural sau tehnologic; terase însorite; mediu marin; căi de rulare funcţionând cu poduri rulante în regim greu; zone de construcţie supuse variaţiilor de umiditate uscăciune; locuri în care se pot acumula murdărie, apă soluţii agresive ş.a.
d) Modificărilor în acţiunea factorilor de mediu natural şi tehnologic care pot exprima comportarea construcţiilor urmărite.

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw


►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: