*HGR-28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru investitii publice


Villa Mairea III - Alvar Aalto

Villa Mairea III - Alvar Aalto

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→* Table of Content all Sites:

►→ conţinut document: ►→Hgr 28 09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru investitii publice

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, după cum urmează:

a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1;

b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 2;

c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2

(1) Se aprobă Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Se aprobă structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Se aprobă structura devizului pe obiect, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei;

b) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii: documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;

c) investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;

d) lucrări de intervenţii: lucrările la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;

e) studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;

f) studiu de prefezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice.

Art. 4

Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

(1) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:

a) studiu de fezabilitate;

b) proiect tehnic;

c) detalii de execuţie.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, ale căror documentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate.

(3) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

a) expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic;

b) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

c) proiect tehnic;

d) detalii de execuţie.

Art. 6

Prin excepţie de la prevederile art. 4, prezenta hotărâre nu se aplică:

a) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării;

b) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii;

c) obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 7

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6 lit. c), conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului/conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10

(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al studiului de prefezabilitate

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului.

(2) Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

1. necesitatea investiţiei:

a) scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei;

b) tabele, hărţi, grafice, planse desenate, fotografii etc. care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;

c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu şi lung;

2. oportunitatea investiţiei:

a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz;

c) acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea investiţiei, după caz.

(3) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

1. scenarii propuse (minimum două);

2. scenariul recomandat de către elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

(4) Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie

Informaţii despre terenul din amplasament:

1. situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat – definitiv şi/sau temporar – de obiectivul de investiţii;

2. suprafaţa estimată a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind:

a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională;

c) nivelul maxim al apelor freatice;

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.

(5) Costul estimativ al investiţiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de execuţie), după caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţă şi asistenţă tehnică;

c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totală estimată a investiţiei

(6) Avize şi acorduri de principiu, după caz

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 – 1:5.000);

2. plan general (1:2.000 – 1:500).

ANEXA Nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului.

(2) Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

– scenarii propuse (minimum două);

– scenariul recomandat de către elaborator;

– avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

– studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

– studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

– alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii,

specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

– necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

– soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

(3) Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

(4) Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor1);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

_________

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.

2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

(5) Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

(6) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri – luna, anul, 1 euro = ….. lei),

din care:

– construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(8) Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000);

2. plan general (1: 2000 – 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

ANEXA Nr. 3: CONŢINUTUL-CADRU al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul documentaţiei.

(2) Descrierea investiţiei:

1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

– starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

– valoarea de inventar a construcţiei;

– actul doveditor al forţei majore, după caz;

2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

– prezentarea a cel puţin două opţiuni;

– recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

(3) Date tehnice ale investiţiei:

1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate / reabilitate / reparate;

3. consumuri de utilităţi:

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

(4) Durata de realizare şi etapele principale:

– graficul de realizare a investiţiei:

(5) Costurile estimative ale investiţiei:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

(6) Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

– analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

(7) Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

(8) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

(9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri – luna, anul, 1 euro = …. lei),

din care:

– construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(10) Avize şi acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000);

2. plan general (1:2000-1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:

Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 4:

METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de

investiţii şi lucrări de intervenţii

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 22 ianuarie 2008

METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

CAPITOLUL A: Prevederi generale

Art. 1

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileste valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Art. 2

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

Art. 3

În cadrul fiecărui capitol / subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap. / subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole / subcapitole).

Art. 4

Compensarea cheltuielilor între capitolele / subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, în cadrul aceleiasi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

Art. 5

Devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate / documentaţiei de fezabilitate;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări;

d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie / lucrărilor de intervenţii;

e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.

Art. 6

Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7

(1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B din prezenta anexă.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii este prezentată în anexa nr. 5 la hotărâre.

CAPITOLUL B: Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

Art. 8

În capitolele / subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 5 se cuprind următoarele cheltuieli:

(1) CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1. _

1.1. Obţinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

(2) CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

(3) CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3. _

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi bransamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obţinerea acordului de mediu;

g) obţinerea avizului P.S.I.;

h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Proiectare şi inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de crestere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie

Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin postă, fax, postă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.

3.5. Consultanţă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.

3.6. Asistenţă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

(4) CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

4. _

4.1. Construcţii şi instalaţii

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcţie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcţie.

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcţie.

4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcţie.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunostinţe tehnice nebrevetate.

La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.

(5) CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5. _

5.1. Organizare de şantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăsurare a activităţii de construcţii-montaj.

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces – auto şi căi ferate -, bransamente / racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire / desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi / sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele / subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 10%.

c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

(6) CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6. _

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice şi teste

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc.

În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

CAPITOLUL C: Structura devizului pe obiect

Art. 9

Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Art. 10

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare – studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.

Art. 11

Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Art. 12

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Art. 13

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.

Art. 14

Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

ANEXA Nr. 5:

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

…………………………………………… *)

în mii lei / mii euro la cursul lei/euro din data de ……………

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare

(fără TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.1 Obţinerea terenului

 

 

 

 

 

1.2 Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 1

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 2

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

3.1

Studii de teren

 

 

 

 

 

3.2

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

 

 

 

 

 

3.3

Proiectare şi inginerie

 

 

 

 

 

3.4

Organizarea procedurilor de achiziţie

 

 

 

 

 

3.5

Consultanţă

 

 

 

 

 

3.6

Asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 3

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

 

 

 

 

4.1 Construcţii şi instalaţii

 

 

 

 

 

4.2

Montaj utilaje tehnologice

 

 

 

 

 

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

 

 

 

 

 

4.4

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

4.5

Dotări

 

 

 

 

 

4.6 Active necorporale

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 4

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

5.1 Organizare de şantier

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrări de construcţii

 

 

 

 

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

 

 

 

 

 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costuri de finanţare

 

 

 

 

 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 5

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

 

 

 

 

 

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

6.2

Probe tehnologice şi teste

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

Din care C + M

 

 

 

 

 

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie / lucrărilor de intervenţie

NOTĂ: În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol / subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.

ANEXA Nr. 6:

DEVIZUL obiectului

…………………………………………… *)

în mii lei / mii euro la cursul lei/euro din data de ……………

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare

(fără TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

 

 

 

 

 

1 Terasamente

 

 

 

 

 

2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

 

 

 

 

 

3 Izolaţii

 

 

 

 

 

4 Instalaţii electrice

 

 

 

 

 

5 Instalaţii sanitare

 

 

 

 

 

6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

 

 

 

 

 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale

 

 

 

 

 

8 Instalaţii de telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

TOTAL I

 

 

 

 

 

 

II. MONTAJ

 

 

 

 

 

 

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

TOTAL II

 

 

 

 

 

 

III. PROCURARE

 

 

 

 

 

 

Utilaje şi echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

Utilaje şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

TOTAL III

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

 

 

 

 

 

 

*) Se înscrie denumirea obiectului.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 22 ianuarie 2008

_________________VARIANTĂ MODIFICATĂ______________________________

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

…………………………………………… *)

în mii lei / mii euro la cursul lei/euro din data de ……………

 

 

 

Întocmit conform ANEXA Nr. 5, HGR Nr. 28 din 09.01.2008

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare

(fără TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
9 10 11 12 13 14 15
PARTEA I
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.4 Obţinerea terenului

 

 

 

 

 

1.5 Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.2.1 Ob. 11 – Sistematizare verticală

 

 

 

 

 

1.2.2 Ob. 12 – Împrejmuire

 

 

 

 

 

Total pct. 1.2.

 

 

 

 

 

1.6 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 

 

 

 

 

Total pct. 1.3.

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 1

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

 

 

 

2.1

Ob.   5 – Reţele apă

 

 

 

 

 

2.2

Ob.   6 – Reţele canalizare

 

 

 

 

 

2.3

Ob.   7 – Racord electric

 

 

 

 

 

2.4

Ob.   8 – Branşament gaze

 

 

 

 

 

2.5

Ob.   9 – Punct gospodăresc

 

 

 

 

 

2.6

Ob. 10 – Platforme beton

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 2

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

3.7

Studii de teren

 

 

 

 

 

3.8

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

 

 

 

 

 

3.9

Proiectare şi inginerie

 

 

 

 

 

3.10

Organizarea procedurilor de achiziţie

 

 

 

 

 

3.11

Consultanţă

 

 

 

 

 

3.12

Asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 3

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

 

 

 

 

4.7 Construcţii şi instalaţii

 

 

 

 

 

4.1.1. Ob.1 – Clădire pavilion administrativ

 

 

 

 

 

4.1.2. Ob.2. – Reabilitare pergole

 

 

 

 

 

Total pct. 4.1.

 

 

 

 

 

4.8

Montaj utilaje tehnologice

 

 

 

 

 

4.9

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

 

 

 

 

 

4.10

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

4.11

Dotări

 

 

 

 

 

4.12 Active necorporale

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 4

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

5.4 Organizare de şantier

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrări de construcţii

 

 

 

 

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

 

 

 

 

 

Total pct. 5.1.

 

 

 

 

 

5.5 Comisioane, cote, taxe, costuri de finanţare

 

 

 

 

 

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale

 

 

 

 

 

5.2.2. Costul creditului

 

 

 

 

 

Total pct. 5.2.

 

 

 

 

 

5.6 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 5

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

 

 

 

 

 

6.3

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

6.4

Probe tehnologice şi teste

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 

 

 

 

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

Din care C + M

 

 

 

 

 

_________________END OF VARIANTĂ MODIFICATĂ________________________

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw
home
table of content
all sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s